Skip to main content

Bible Quiz From Exodus Questions and Answers

 Exodus Quiz: 100 Questions on  Exodus

100 Bible Quiz Questions and Answers​ From the Book of Exodus (Part 1)

Exodus bible quiz, Exodus quiz, Exodus bible quiz questions and answers pdf, bible quiz on Exodus with answers pdf, Exodus quiz questions and answers, Bible quiz on exodus with answers, Bible quiz questions and answers from the book of exodus, Exodus bible bowl questions pdf, Quiz questions from the book of exodus, Exodus bible quiz questions and answers, Bible quiz on the book of exodus, Quiz questions on the book of exodus, exodus bible trivia, exodus trivia questions, exodus summary quiz, quiz questions on the book of exodus pdf, bible quiz questions and answers from exodus pdf, exodus quiz pdf, exodus quiz questions, bible quiz questions from exodus, exodus bible questions
Exodus Bible Quiz1/100
........లోనికి యాకోబుతో వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయుల పేరులు ఏవనగా, రూబేను షిమ్యోను లేవి యూదా ఇశ్శాఖారు జెబూలూను బెన్యామీను.?
A. కనాను
B. యూదా
C. ఐగుప్తు
D.పైవేవి కావు
2/100
యాకోబు గర్భమున పుట్టినవారందరు ఎంతమంది.?
A. నలుబది
B. డెబ్బదిఏడు
C. ఏడు
D. డెబ్బది
3/100
యోసేపును అతని అన్నదమ్ములందరును ఆ తరము వారంద రును?
A. ఉండిరి
B. బ్రతికియుండిరి
C. వెల్లిపోయిరి
D. చనిపోయిరి
4/100
ఇశ్రాయేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అత్యధికముగా ప్రబలిరి; వారున్న పొంది విస్తరించి ప్రదేశము వారితో నిండి యుండెను. ?
A. అభివృద్ధి
B. ధనము
C.ఆస్తి
D. సంపద
5/100
అప్పుడు యోసేపును ఎరుగని ...... ఐగుప్తును ఏల నారంభించెను.?
A. కుమారుడు
B. క్రొత్తరాజు
C. వేరే రాజు
D. మరొక ఫరో
6/100
వారు విస్తరింప కుండునట్లు మనము వారియెడల యుక్తిగా జరిగించుదము రండి; లేని యేడాల... కలుగునప్పుడుకూడ మన శత్రువులతో చేరి మనకు విరోధముగా యుద్ధముచేసి యీ దేశములోనుండి, అనెను.?
A. యుద్ధము, ఉండిపోదురేమో
B. యుద్ధము, మల్లిపోదురేమో
C. యుద్ధము, ఎగిరిపోదురేమో
D. యుద్ధము, వెళ్లిపోదురేమో
7/100
అయినను ఐగుప్తీయులు వారిని వారు విస్తరించి ప్రబలిరి గనుక వారు ఇశ్రాయేలీయుల యెడల అసహ్య పడిరి.?
A. కటాక్షించినకొలది
B. కరుణించినకొలది
C. శ్రమపెట్టినకొలది
D. మన్నించినకూలది
8/100
వారు ఇశ్రాయేలీయులచేత చేయించుకొనిన ప్రతి పనియు కఠినముగా ఉండెను వారు జిగటమంటి పనిలోను, ......... పనిలోను, పొలములో చేయు ప్రతిపనిలోను కఠినసేవ చేయించి వారి ప్రాణములను...........
A. కాపుల, విసికించిరి.
B. ఇటుకల, విసికించిరి
C. గొర్రెల, విసికించిరి
D. పవిత్రమైన, విసికించిరి
9/100
మీరు హెబ్రీ స్త్రీలకు మంత్రసానిపని చేయుచు వారిని కాన్పుపీటల మీద చూచినప్పుడు మగవాడైనయెడల వాని ................. ఆడుదైనయెడల దాని బ్రదుకనియ్యుడని వారితో చెప్పెను.?
A. చంపుడి
B. నాశనము చేయుడి
C. పడేయుడి
D. తీసుకొనుడి
10/100
అయితే ఆ మంత్రసానులు దేవునికి ...................... ఐగుప్తురాజు తమ కాజ్ఞాపించినట్లు చేయక మగపిల్లలను బ్రదుకనియ్యగా?
A. భయపడక
B. భయపడి
C. ప్రార్ధించి
D. అడిగి
11/100
ఆ మంత్రసానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి .............. కలుగజేసెను.?
A. అభివృద్ధి
B. మేలు
C. వంశాభివృద్ధి
D. కనికరించెను
12/100
అయితే ఫరోహెబ్రీయులలో పుట్టిన ప్రతి కుమారుని నదిలో......................... ప్రతి కుమార్తెను బ్రదుకనియ్యుడి అని తన జనులందరికి ఆజ్ఞాపించెను.?
A. చంపుడి
B. అమ్మివేయుడి
C. పారవేయుడి
D.పైవేవి కావు
13/100
ఏ వంశస్థుడొకడు వెళ్లి లేవి కుమార్తెను వివాహము చేసికొనెను. ?
A. యూదా
B. లేవి
C. దాను
D. పైవేవి కావు
14/100
ఆ స్త్రీ గర్భవతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి ఎన్నినెలలు ?
A. ఏడు
B. డెబ్బది
C. రెండు
D. మూడునెలలు
15/100
తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక........ తీసికొని, దానికి జిగటమన్నును కీలును పూసి, అందులో ఆ పిల్లవానిని పెట్టియేటియొడ్డున జమ్ములో దానిని ఉంచగా,?
A. ఇనుపపెట్టె
B. జమ్ముపెట్టె
C. మ్రాను
D. పెట్టె
16/100
తెరచి ఆ పిల్లవాని చూచినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏడ్చుచుండగా చూచి వానియందు ................వీడు హెబ్రీయుల పిల్లలలో నొకడనెను.?
A. ప్రీతికలిగి
B. ప్రేమకలిగి
C. కనికరించి
D. జాలి
17/100
అందుకు ఫరో కుమార్తెవెళ్లుమని చెప్పగా ఆ చిన్నది వెళ్లి ఆ బిడ్డ......... పిలుచుకొని.?
A. తండ్రిని
B. తల్లిని
C. అక్కని
D. తమ్ముడిని
18/100
ఫరో కుమార్తె ఆమెతోఈ బిడ్డను తీసికొని పోయి నాకొరకు వానికి పాలిచ్చి పెంచుము, నేను నీకు................ చెప్పగా, ఆ స్త్రీ ఆ బిడ్డను తీసికొని పోయి పాలిచ్చి పెంచెను.?
A. కానుక
B. జీతమిచ్చెదనని
C. వెండి
D. పని
19/100
ఎవరు ఇటు అటు తిరిగి చూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుప్తీయుని చంపి యిసుకలో.............వాని కప్పి పెట్టెను.?
A. మోషె
B. ఫరో
C. సైనికుడు
D. ఐగుప్తీయుడు
20/100
ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చూచెనుగాని, మోషే ఫరో యెదుటనుండి పారి పోయి మిద్యాను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొద్ద కూర్చుండెను.?
A. బందింప
B. దిగజార
C. కొట్ట
D. చంప
21/100
మిద్యాను యాజకునికి. కుమార్తెలుండిరి. వారు వచ్చి తమ తండ్రి మందకు పెట్టుటకు నీళ్లు చేది తొట్లను నింపుచుండగా?
A. ఐదగురు
B. ముగ్గురు
C. ఏడుగురు
D. ఇద్దరు
22/100
మోషే ఆ మనుష్యునితో నివసించుటకు సమ్మతించెను. అతడు తన కుమార్తెయైన............. ను మోషే కిచ్చెను.?
A. శిప్రా
B.పోయ
C. మిర్యాము
D. సిపొరా
23/100
ఆమె ఒక కుమారుని కనినప్పుడు మోషేనేను అన్య దేశములో పరదేశినై యుంటినను కొని వానికి అనుపేరు పెట్టెను.?
A. గోషేను
B. గెర్షోము
C. ఎలియేజర్
D. ఎలియాజర్
24/100
కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనెను. రిఫరెన్స్ ?
A. నిర్గమకాండము 2: 22
B. నిర్గమకాండము 2: 25
C. నిర్గమకాండము 2: 23
D. నిర్గమకాండము 2: 24
25/100
మోషే మిద్యాను యాజకుడైన యిత్రో అను తన మామ మందను మేపుచు, ఆ మందను అరణ్యము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన వచ్చెను.?
A. సినాయి
B. హోరేబుకు
C. సియోను
D. పైవేవి కావు
26/100
ఒక పొద నడిమిని అగ్నిజ్వాలలో ........... అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు.?
A. ఎవరో
B. కెరూబు
C. యెహోవా దూత
D. సెరాపు
27/100
అందుకాయనదగ్గరకు రావద్దు, నీ పాదముల నుండి నీ చెప్పులు విడువుము, నీవు నిలిచియున్న స్థలము .......... ప్రదేశము అనెను.?
A. ప్రమాదమైనది
B. ఘోరమైనది
C. విలువైనది
D. పరిశుద్ధ
28/100
ఇశ్రాయేలీయుల మొర నిజముగా నాయొద్దకు చేరినది, ఐగుప్తీయులు వారినిపెట్టుచున్న............. హింస.?
A. గమనించితిని
B. చూచితిని
C. విచారించితిని
D. కనిపెట్టితిని
29/100
కాగా రమ్ము, నిన్ను ఫరోయొద్దకు పంపెదను; ఇశ్రాయేలీయులైన నా ప్రజలను................... నీవు ఐగుప్తులోనుండి పోవలెననెను.?
A. నడిచి
B. పారి
C. తోడుకొని
D. తీసుకొన
30/100
ఆయన నిశ్చయముగా నేను నీకు తోడై యుందును, నేను నిన్ను పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ ప్రజలను ఐగుప్తులోనుండి తోడు కొని వచ్చిన తరువాత మీరు 9 ఈ పర్వతముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. రిఫరెన్స్ ?
A. నిర్గమకాండము 3:12
B. నిర్గమకాండము 3. 14
C. నిర్గమకాండము 3:13
D. నిర్గమకాండము 3: 15
31/100
అందుకు దేవుడు నేను ......... మోషేతో చెప్పెను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపెనని నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పవలెననెను.?
A. అల్ఫా ఒమెగనని
B. ఉన్నవాడను అను వాడనైయున్నానని
C. సైనికుడనని
D. సర్వశక్తిమంతుడను
32/100
కాని, నేను నా చెయ్యి చాపి ఐగుప్తు మధ్యమున నేను చేయ దలచియున్న నా...........చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిమ్ము పంపివేయును.?
A. శక్తిని
B. కార్యములు
C. అద్భుతములన్నిటిని
D. సూచనలు
33/100
ఆ దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హిత్తీయుల కు అమోరీయులకు పెరిజ్జీయు లకు హిప్పీయులకు యెబూసీయులకు నివాసస్థానమై......., ప్రవహించు దేశమునకు వారిని నడిపించు టకును దిగివచ్చి యున్నాను.?
A. జీవము
B. జలములు
C. నీరు పాలు
D. పాలు తేనెలు
34/100
జనుల యెడల ఐగుప్తీయులకు ...... కలుగజేసెదను గనుక మీరు వెళ్లునప్పుడు వట్టిచేతులతో వెళ్ళారు.?
A. దయ
B. కటాక్షము
C. కనికరము
D. ప్రేమ
35/100
ఈ అద్యాయములొ ఎవరి సంభాషణ చూడగలము?
A. దేవుడు మరియు మోషే
B. దేవుడు మరియు ఇశ్రాయేలు
C. మోషే మరియు ఇశ్రాయేలు
D. దేవుడు మరియు ఫరో
36/100
ప్రతి స్త్రీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండి నగలను బంగారునగలను వస్త్రములను ఇమ్మని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ కుమార్తెలకును ధరింపచేసి ఐగుప్తీయులను?
A. కొనెదరు
B. అమ్మివేయుదురు
C. దోచుకొందురనెను
D. చంపెదరు
37/100
అందుకు మోషేచిత్తగించుము; వారు నన్ను .... నా మాట వినరుయెహోవా నీకు ప్రత్యక్షము కాలేదందురు అని ఉత్తరమియ్యగా?
A. చేర్చకోరు
B. ఆహ్వానించరు
C. నమ్మరు
D. పైవేవి కావు
38/100
అప్పుడాయన నేలను దాని పడవేయుమనెను. అతడు దాని నేల పడవేయగానే అది పామాయెను. మోషే దానినుండి పారిపోయెను. ఏమి పడేయగా ?
A. వస్తము
B. కర్ర
C. ఉంగరము
D. చెప్పులు
39/100
మరియు యెహోవానీ చెయ్యి నీ రొమ్మున ఉంచుకొను మనగా, అతడు తన చెయ్యి...................తెల్లగా ఆయెను రొమ్మున ఉంచుకొని దాని వెలుపలికి తీసినప్పుడు ఆ చెయ్యి 9 హిమమువలె?
A. పనిచేయనిదై
B. కుష్ఠముగలదై
C. బలహీనమై
D. వ్యాధిగలదై
40/100
వారు ఈ రెండు సూచనలనుబట్టి నమ్మక నీమాట వినకపోయిన యెడల నీవు కొంచెము ఏటి నీళ్లు తీసి యెండిన నేలమీద పోయవలెను. అప్పుడు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన నీళ్లు పొడినేలమీద.....?
A. రక్తమగుననెను
B. ఆవియైపోవును
C. ఎండిపోవుననెను
D. మాయమగును
41/100
అప్పుడు మోషే ప్రభువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో మాటలాడి నప్పటి నుండి యైనను, నేను మాట నేర్పరిని కాను, నేను నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము గలవాడనని యెహోవాతో చెప్పగా. రిఫరెన్స్ ?
A. నిర్గమకాండము 4: 10
B. నిర్గమకాండము 4:12
C. నిర్గమకాండము 4: 11
D. నిర్గమకాండము 4: 13
42/100
యెహోవా మానవునకు ఎవడు ? మూగ వానినేగాని చెవిటివానినే గాని దృష్టిగలవానినేగాని గ్రుడ్డి వానినేగాని పుట్టించినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా.?
A. జీవమునిచ్చినవాడు
B. నోరిచ్చినవాడు
C. బలమునిచ్చినవాడు
D. మాటయిచ్చినవాడు
43/100
కాబట్టి వెళ్లుము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది నీకు...........అతనితో చెప్పెను.?
A. బోధించెదనని
B. తెలిపెదనని.
C. చెప్పెదనని
D. నేర్పెదనని
44/100
అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు నోరుగానుండును, నీవు అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు. అతడే ఎవరు ?
A. అహరోను
B. యోసేపు
C.మోషే
D. లేవి
45/100
అప్పుడు నీవు ఫరోతోఇశ్రాయేలు నా కుమారుడు, నా.................?
A. జీవము
B. జ్యేష్ఠ పుత్రుడు
C. ఆస్తి
D. ప్రాణము
46/100
అతడు పోవు మార్గమున సత్రములో యెహోవా అతనిని ఎదుర్కొని అతని చంపచూడగా, ఎవరిని ?
A. ఇశ్రాయేలీయులను
B. అహరోనును
C. మోషేను
D. ఫరోను
47/100
అప్పుడు ఆమెఈ సున్నతిని బట్టి నీవు నాకు.............................. పెనిమిటివైతి వనెను.?
A. రక్తసంబంధమైన
B. శరీరసంబంధమైన
C. ఆత్మసంబంధమైన
D. భూసంబంధమైన
48/100
మరియుయెహోవా ఇశ్రాయేలీయులను చూడవచ్చి తమ బాధను కనిపెట్టెనను మాట జనులు విని తలవంచుకొని చేసిరి.?
A. పూజ
B. ఆరాధన
C. నమస్కారము
D.దుఖం
49/100
తరువాత మోషే అహరోనులు వచ్చి ఫరోనుచూచిఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అరణ్యములో నాకు ............ చేయుటకు నా జినమును పోనిమ్మని ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనిరి. ?
A. పండుగ
B. ఉత్సవము
C. ఆరాధన
D. బలుల అర్పణ
50/100
ఎవరు నేను అతని మాట విని ఇశ్రాయేలీయులను పోనిచ్చుటకు యెహోవా ఎవడు? 9 నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశ్రాయేలీయులను పోనీయ ననెను.?
A.మోషే
B. ఏశావు
C. ఫరో
D. అహరోను
51/100
.....................చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడ్డి ఇయ్య కూడదు, వారు వెళ్లి తామే గడ్డి కూర్చుకొనవలెను.?
A. కిటికీలు
B. కీలు
C. పనులు
D. ఇటుకలు
52/100
ఆ మనుష్యులచేత ఎక్కువ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు....................... అబద్ధపుమాటలను వారు లక్ష్యపెట్టకూడదనెను.?
A. భాగము పొందవలెను
B. కష్ట పడవలెను
C. అనుబవింపవలెను
D. లక్షయముంచవలెను
53/100
అప్పుడు ప్రజలు గడ్డికి మారుగా కొయ్య కాలు కూర్చుటకు ఐగుప్తు దేశమందంతటను.........?
A. వెతికిరి
B. చూచిరి
C. ప్రయానించిరి
D. చెదిరిపోయిరి
54/100
అందుకతడు మీరు మీరు .... అందుచేత మేము వెళ్లి యెహోవాకు బలినర్పించు టకు సెలవిమ్మని మీరడుగు చున్నారు.?
A. సోమరులు
B. దాసులు
C. పనికిరాని వారు
D. బందీలు
55/100
మీ ఇటుకల లెక్కలో నేమాత్రమును ... చేయవద్దు, ఏనాటి పని ఆనాడే చేయవలెనని రాజు సెలవియ్యగా, ఇశ్రాయేలీయుల నాయకులు తాము దురవస్థలో పడియున్నట్లు తెలిసికొనిర..?
A. ఎక్కువ
B. తక్కువ
C. సరిగ్గా
D. మితిమీరి
56/100
యెహోవా మిమ్ము చూచి. తీర్చును గాక; ఫరో యెదుటను అతని దాసుల యెదుటను మమ్మును అసహ్యులనుగా చేసి మమ్ము చంపుటకై వారిచేతికి ఖడ్గ మిచ్చితిరని వారితో అనగా ?
A. సేద
B. మీ ఆశను
C. తీర్పు
D. న్యాయము
57/100
మోషే యెహోవా యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి ప్రభువా, నీవేల ఈ ప్రజలకు .... చేసితివి? నన్నేల పంపితివి ?
A. హాని
B. కీడు
C. మేలు
D. ఉపకారము
58/100
నేను నీ పేరట మాటలాడుటకు ఫరో యొద్దకు వచ్చినప్పటినుండి అతడు ఈ జనులకు కీడే చేయుచున్నాడు, నీ నీవు విడిపింపను లేదనెను.?
A. ఇశ్రాయేలీయులను
B. జనులను
C. అహరోనును
D. ఐగుప్తీయులను
59/100
నిర్గమకాండము 5 లొ ఎన్ని వచనములు?
A.21
B.23
C.28
D.25
60/100
వారు ఫరో యొద్దనుండి బయలుదేరి వచ్చుచు, తమ్మును ఎదుర్కొనుటకు దారిలో నిలిచియున్న. కలిసికొని ?
A. నాయకులు
B. మోషే అహరోనులను
C. ఐగుప్తీయులను
D. ఇశ్రాయేలీయులను
61/100
అందుకు యెహోవా ఫరోకు నేను చేయబోవు చున్న దానిని నీవు నిశ్చయముగా.......;బలమైన హస్తముచేత అతడు వారిని పోనిచ్చును,?
A. కనుగొందువు
B. చూచెదవు
C. అనుభవించెదవు
D. భరించెదవు
62/100
నేను సర్వశక్తిగల దేవుడను పేరున అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు ప్రత్యక్షమైతిని కానీఅను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు.?
A. ఎలోహేయి
B. నిస్సి
C. యెహోవా
D. సర్వోన్నతుడు
63/100
ఐగుప్తీయులు దాసత్వమునకు లోపరచియున్న ఇశ్రాయేలీయుల మూలుగును విని నా........... జ్ఞాపకముచేసికొని యున్నాను.?
A. మాట
B. కృప
C. వాగ్దానం
D. నిబంధనను
64/100
మిమ్మును నాకు ప్రజ లగా చేర్చుకొని మీకు దేవుడనై యుందును.
A. నిర్గమకాండము 6: 7
B. నిర్గమకాండము 6: 8
C. నిర్గమకాండము 6: 9
D. నిర్గమకాండము 6: 10
65/100
మోషే ఇశ్రాయేలీయులతో ఆలాగు చెప్పెను. అయితే వారు....................బట్టియు కఠిన దాసత్వమును బట్టియు వినరైరి.?
A. భారమును
B. మనోవ్యాకులమును
C. శ్రమను
D. చెదిరిపోయిరి
66/100
అప్పుడు మోషేచిత్తగించుము, ఇశ్రా యేలీయులే నా మాట వినలేదు;............గలవాడ నగు నా మాట ఫరో యెట్లు వినునని యెహోవా సన్నిధిని పలికెను.?
A. మూగవాడను
B. గ్రుడ్డివాడను
C. మాటమాంద్యము
D. బందాలు
67/100
వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశ్రాయేలు జ్యేష్ఠ కుమారుడైన......... కుమారులుహనోకు పల్లు హెన్రీను కర్మీ;?
A. యూదా
B. లేవి
C. సిమోను
D. రూబేను
68/100
అహరోను కుమారుడైన ..... పూతీయేలు కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లిచేసికొనెను.?
A. ఫినేహాసు
B. కొరహు
C. ఎలియాజరు
D. సముయేలు
69/100
ఇశ్రాయేలీయులను వారి సేనల చొప్పున ఐగుప్తుదేశములోనుండి వెలుపలికి రప్పించుడని యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన.......... వీరు.?
A. మోషే
B. అహరోను మోషేలు
C. లేవీయులు
D. యూదులు
70/100
యెహోవానేను యెహోవాను; నేను నీతో చెప్పునది ..... నీవు ఐగుప్తు రాజైన ఫరోతో పలుకుమని మోషేతో చెప్పగా ?
A. యావత్తు
B. విని
C. తప్పక
D. జ్ఞాపకముంచి
71/100
మోషేచిత్తగించుము; నేను మాట మాంద్యము గలవాడను. ఫరో నా మాట యెట్లు వినునని యోహోవా........పలికెను?
A. అబ్రాముతో
B. ముందర
C. సన్నిధిని
D. మోషేతో
72/100
నిర్గమకాండము 6లొ ఎన్ని వచనాలు?
A.30
B.20
C.35
D.40
73/100
కాగా యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను ఇదిగో నిన్ను ఫరోకు ..... నియమించితిని; నీ అన్న అహరోను నీకు ..... నుండును.
A. ఎలీకగా, దేవునిగా
B. రాజుగా, ప్రవకతగా
C. దేవునిగా, ప్రవక్తగా
D. ప్రవక్తగా, దేవునిగా
74/100
నేను నీ ........ యావత్తు నీవు పలుకవలెను. ఫరో తన దేశములోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను పోనియ్యవలెనని నీ అన్నయైన అహరోను అతనితో చెప్పును .?
A. కాజ్ఞాపించునది
B. చెప్పునది
C. పలుకునది
D. కనుపరచినది
75/100
అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి, ఐగుప్తు దేశములో నా ........... నా మహత్కార్యములను విస్తరింపచేసెదను. ?
A. మహిమను
B. శక్తిని
C. భయము
D. సూచక క్రియలను
76/100
ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయ్యి ఐగుప్తు మీద వేసి గొప్ప. ........... నా సేనలను ఇశ్రాయేలీయులైన నా ప్రజలను ఐగుప్తు దేశములోనుండి వెలుపలికి రప్పించెదను. ?
A. ఖడ్గముచేత
B. తీర్పులచేత
C. కుడిచేత
D. సూచక క్రియలచేత
77/100
వారు ఫరోతో మాటలాడినప్పుడు మోషేకు ఎన్ని ఏండ్లు, అహరోనుకు ఎనుబది మూడు ఏండు.?
A. నలుబది
B. ఎనుబది
C. నూట ఇరువది
D. నూరు
78/100
నీవు అహరోనును చూచినీ కఱ్ఱను పట్టుకొని ఫరో యెదుట దాని పడ వేయుమనుము; అది............?.
A. కాలిపోవును
B. సర్వమగును
C. మాయమగును
D. క్రిందపడును
79/100
వారిలో ప్రతివాడును తన కఱ్ఱను పడవేసినప్పుడు అది సర్వమాయెను గాని అహరోను కఱ్ఱ వారి కఱ్ఱలను .......... ?
A. మింగివేయగా
B. విరగగొట్టగా
C. కాల్చివేయగా
D. రూబేను
80/100
ఇదిగో నా చేతిలోనున్న యీ కఱ్ఱతో నేను ఏటి నీటిని కొట్టుదును అది ...... మార్చబడును. ?
A. ఆవిరిగా
B. ఉప్పుగా
C. నలుపుగా
D. రక్తముగా
81/100
ఐగుప్తు శకునగాండ్రు కూడ తమ ..........వలన అట్లు చేయగా యెహోవా చెప్పినట్టు 10 ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట వినకపోయెను. ?
A. భక్తి
B. మంత్రముల
C. శక్తుల
D. జ్ఞానము
82/100
అయితే ఐగుప్తీ యులందరు ఏటినీళ్లు ... త్రాగు నీళ్ల కొరకు ఏటిప్రక్కలను త్రవ్విరి. ?
A. లేక
B. పాడై
C. త్రాగలేక
D. మరుగై
83/100
జరిగిన దానిని............ పెట్టక ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళ్లెను. ?
A. ఆలోచన
B. మనస్సున
C. గ్రహింప
D. హృదయమున
84/100
యెహోవా ఏటిని కొట్టి.... దినములైన ?
A. యేడు
B. ఆరు
C. రెండు
D. మూడు
85/100
ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పొలములోనున్న నీ............... నీ గుఱ్ఱములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒంటెలమీదికిని ఎద్దుల మీదికిని గొట్టెల మీదికిని వచ్చును, మిక్కిలి బాధకరమైన తెగులు కలుగును. ?
A. చెట్లమీద
B. మనుష్యులమీద
C. పశువులమీదికిని
D. పక్షులమీద
86/100
అయితే యెహోవా........... పశువులను ఐగుప్తు పశువులను వేరుపరచును; ...... కున్న వాటన్నిటిలో ఒక్కటైనను చావదని.?
A. ఇశ్రాయేలీయుల
B. కనానీయుల
C. ఐగుప్తీయుల
D. ఫిలిష్తీయుల
87/100
మరునాడు యెహోవా ఆ కార్యము చేయగా ఐగుప్తీయుల పశువులన్నియు చచ్చెను గాని ఇశ్రాయేలీయుల పశువులలో ఒకటియు. ?
A. లేదు
B. లేకపోయెను
C. చావలేదు
D. పారిపోయెను
88/100
కాగా యెహోవామీరు మీ పిడికిళ్ల నిండ ....... బుగ్గి తీసికొనుడి, మోషే ఫరో కన్నుల యెదుట ఆకాశమువైపు దాని చల్లవలెను. ?
A. కర్ర
B. నల్లని
C. ఆనపు
D. ఆవపు
89/100
అప్పుడు అది ఐగుప్తు దేశ మంతట సన్నపు ధూళియై ఐగుప్తు దేశమంతట మనుష్యుల మీదను జంతువులమీదను పొక్కులు పొక్కు ......... లగునని మోషే అహరోనులతో చెప్పెను. ?
A. దద్దురు
B. గజి
C. పుండ్లు
D. తామర్లు
90/100
ఆ దద్దురులవలన శకునగాండ్రు మోషేయెదుట నిలువ ................ ఆ దద్దురులు శకునగాండ్రకును ఐగుప్తీయు లందరికిని పుట్టెను.?
A. చచ్చిరి
B. లేకపోయిరి
C. గజి
D. బట్టిరి
91/100
సమస్త భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని ఈ సారి నేను నా తెగుళ్ళన్నియు నీ ............ నొచ్చునంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ ప్రజలమీదికిని పంపెదను; ?
A. కుమారుని
B. మనస్సు
C. హృదయము
D. మాటలు
92/100
నా బలమును నీకు చూపునట్లును, భూలోక మందంతట నా నామమును ప్రచురము చేయునట్లును ఇందుకే నేను నిన్ను నియ మించితిని. ?
A. నిర్గమకాండము 9: 19
B. నిర్గమకాండము 9: 16
C. నిర్గమకాండము 9: 17
D. నిర్గమకాండము 9: 15
93/100
నీవు ఇంక నా ప్రజలను పోనియ్యనొల్లక వారిమీద .. .........చున్నావు.?
A. ఆతిశయపడు
B. నిరాశ
C. తొందరపడు
D. కృంగు
94/100
అయితే యెహోవా మాట............... తన పనివారిని తన పశువులను పొలములో ఉండనిచ్చెను.?
A. విననివాడు
B. ఆలకించనివాడు
C. విని
D. లక్ష్యపెట్టనివాడు
95/100
అయితే ......... గోషెను దేశములో మాత్రము వడగండ్లు పడలేదు.?
A. ఐగుప్తీయులున్న
B. ఇశ్రాయేలీయులున్న
C. గిర్దేశీయులున్న
D.యూదులున్న
96/100
అయినను నీవును నీ సేవకులును ఇకను దేవుడైన యెహోవాకు ................ నాకు తెలిసియున్నదనెను.?
A. హేయము
B. విరుద్దము అని
C. భయపడరని
D. ఆయాసమని
97/100
తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెనునీవు ఫరో యొద్దకు వెళ్లి అతనితో నన్ను ...........నా జనులను పోనిమ్ము;.?
A. కలుసుకొనుటకు
B. సేవించుటకు
C. దర్శించుటకు
D. దీవించుటకు
98/100
పటిలో.............. విస్తారముగా పుట్టును; అవి నీ యింట నీ పడకగదిలోనికి నీ మంచము మీదికి నీ సేవకుల యిండ్లలోనికి నీ జనులమీదికి నీ పొయిలలోనికి నీ పిండి పిసుకు తొట్లలోనికి ఎక్కి వచ్చును; ?
A. మిడతలు
B. చాపలు
C. కప్పలు
D. ఈగలు
99/100
ఈ కప్పలను తొలగించుమని ..... వేడుకొనుడి, అప్పుడు యెహోవాకు బలి అర్పించుటకు ఈ ప్రజలను అగత్యముగా పొనిచ్చెదననెను. ?
A. దేవతను
B. విగ్రహమును
C. దూతను
D. యెహోవాను
100/100
అందుకతడుమా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారెవరును లేరు అని నీవు తెలిసికొనునట్లు నీ మాట చొప్పున జరుగును; రిఫరెన్స్. ?
A. నిర్గమకాండము 8: 11
B. నిర్గమకాండము 8: 20
C. నిర్గమకాండము 8: 10
D. నిర్గమకాండము 8: 30
Result:

Popular Posts

Bible Quiz From Genesis Questions and Answers

 Genesis Quiz: 100 Questions on  Genesis 100 Bible Quiz Questions and Answers​  From the Book of Genesis (Part 1) Genesis Bible Quiz 1/100 ఆదికాండములో మొత్తం ఎన్ని అద్యాయాలున్నాయి? A. 50 B. 40 C. 60 D. 30 2/100 దేవుడు మనిషిని ఎన్నవ దినమున సృజించాడు? A. మొదటి దినమున B. ఐదవ దినమున C. ఆరవ దినమున D. ఏడవ దినమున 3/100 దేవుడు వెలుగునకు__పేరు పెట్టెను? A. సూర్యుడని B. రాత్రిఅని C. కాంతి D. పగలని 4/100 ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలు దేరి అక్కడనుండి చీలిపోయి ఎన్ని శాఖలాయెను.? A. మూడు B. నాలుగు C. రెండు D. ఐదు 5/100 గీహోను నది ఏ దేశము చుట్టు పారుచున్నది? A. కూష B. అష్షూరు C. హవీల D. నారు 6/100 అష్షూరు తూర్పు వైపు పారుచున్న నది పేరు ఏమిటి? A. పీషోను B. గీహోను C. యూఫ్రటీసు D. హిద్దెకెలు 7/100 దేవుడైన యెహోవా___ న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచెను? A. తూర్పున B. దక్షిణమున C. పడమర D. ఉత్తరమున 8/100 ఏ దేశపు బంగారము శ్రేష్టమైనది? A.షినారు B. హవీల C.అష్షూరు D. కూషు 9/100 ఆదికాండము గ్రంధకర్త ఎవరు? A. సమూయేలు B. యెహోషువా C.మోషే D. యిర్మియా 10/100 దేవుడు ఏ దినమును

Bible Quiz From Matthew Questions and Answers

 Matthew Quiz: 100 Questions on The Gospel According to Matthew 100 Bible Quiz Questions and Answers​  From the Book of Matthew (Part 1) Matthew Bible Quiz 1➤ మత్తయి సువార్త వ్రాసింది ఎవరు? A. మత్తయి B. మార్కు C. లూకా D. యోహాను 2➤ మత్తయికి ఉన్న మరొక పేరు ఏమిటీ? A. సీమోను B. లేవి C. తద్దయి D. లెబ్బయి 3➤ మత్తయి సువార్తలో మొత్తం అధ్యయాలు ఎన్ని? A. 25 B. 26 C. 27 D. 28 4➤ యేసుక్రీస్తు ఏ వంశములో జన్మించాడు? A. ఎదోము వంశములో B. దావీదు వంశములో C. లేవీయుల వంశములో D. కహాతీయుల వంశములో 5➤ అబ్రాహాము మొదలుకొని దావీదు వరకు ఎన్ని తరములు? A. పన్నెండు తరములు B. పదమూడు తరములు C. పదునాలుగు తరములు D. పదిహేను తరములు 6➤ దావీదు మొదలుకొని యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలమువరకు ఎన్ని తరములు? A. పదమూడు తరములు B. పదునాలుగు తరములు C. పదిహేను తరములు D. పదహారు తరములు 7➤ యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడినది మొదలుకొని క్రీస్తు వరకు ఎన్ని తరములు? A. పదునాలుగు తరములు B. పదిహేను తరములు C. పదహారు తరములు D. పదిహేడు తరములు 8➤ మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారే కము కాకమునుపు ఆమె ----