Boost Your Bible Knowledge With Challenging Bible Quizzes

Breaking

Thursday, December 22, 2022

Bible Quiz From Genesis Questions and Answers

 Genesis Quiz: 100 Questions on  Genesis

100 Bible Quiz Questions and Answers​  From the Book of Genesis (Part 1)

Genesis Bible Quiz, Genesis Quiz, Genesis Quiz Questions and Answers, Genesis Trivia, Genesis Trivia Questionsbible quiz questions and answers on creation, Genesis Bible Quiz Questions and Answers, Genesis Bible Trivia, Adikandam Telugu Bible Questions and Answers, Book of Genesis Quiz, Genesis Bible Quiz Questions and Answers, Bible Quiz From the Book of Genesis, Bible Quiz Questions From Genesis, Genesis Quiz Questions, Bible Questions From Genesis, Genesis Bible Trivia Questions and Answers,bible quiz book of genesis, Book of Genesis Quiz Questions, Adikandam Bible Quiz, Book of Genesis Trivia, Bible Quiz Questions and Answers From the Book of Genesis, Bible Quiz in Telugu on Genesis, Bible Quiz Questions From the Book of Genesis, The Book of Genesis Quiz, Bible Quiz of Genesis, Bible Quiz and Answers From Genesis, Bible Quiz on Genesis With Answers, Genesis Bible Trivia Questions, Book of Genesis Trivia Questions
Genesis Bible Quiz
1/100
ఆదికాండములో మొత్తం ఎన్ని అద్యాయాలున్నాయి?
A. 50
B. 40
C. 60
D. 30
2/100
దేవుడు మనిషిని ఎన్నవ దినమున సృజించాడు?
A. మొదటి దినమున
B. ఐదవ దినమున
C. ఆరవ దినమున
D. ఏడవ దినమున
3/100
దేవుడు వెలుగునకు__పేరు పెట్టెను?
A. సూర్యుడని
B. రాత్రిఅని
C. కాంతి
D. పగలని
4/100
ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలు దేరి అక్కడనుండి చీలిపోయి ఎన్ని శాఖలాయెను.?
A. మూడు
B. నాలుగు
C. రెండు
D. ఐదు
5/100
గీహోను నది ఏ దేశము చుట్టు పారుచున్నది?
A. కూష
B. అష్షూరు
C. హవీల
D. నారు
6/100
అష్షూరు తూర్పు వైపు పారుచున్న నది పేరు ఏమిటి?
A. పీషోను
B. గీహోను
C. యూఫ్రటీసు
D. హిద్దెకెలు
7/100
దేవుడైన యెహోవా___ న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచెను?
A. తూర్పున
B. దక్షిణమున
C. పడమర
D. ఉత్తరమున
8/100
ఏ దేశపు బంగారము శ్రేష్టమైనది?
A.షినారు
B. హవీల
C.అష్షూరు
D. కూషు
9/100
ఆదికాండము గ్రంధకర్త ఎవరు?
A. సమూయేలు
B. యెహోషువా
C.మోషే
D. యిర్మియా
10/100
దేవుడు ఏ దినమును ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరచెను?
A. మొదటి దినమును
B. రెండవ దినమును
C. ఆరవ దినమును
D. ఏడవ దినమును
11/100
దేవుడు అబ్రాముతో నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామ మును గొప్ప చేయుదును, నీవు____ గా నుందువనెను?
A.ఆశీర్వదముగా
B.నాయకుడుగా
C.బలవంతుడిగా
D.ధైర్యముగా
12/100
అబ్రాము హారానునుండి బయలుదేరినప్పుడు ఎన్నేండ్లవాడు?
A.70
B.75
C.80
D.85
13/100
కరవు వచ్చినప్పుడు అబ్రాము ఏ దేశ ములో నివసించుటకు వెళ్లెను?
A.షినారు
B.ఐగుప్తు
C. మోరియ
D. కనాను
14/100
తాను మొదట బలి పీఠమును కట్టినచోటికి చేరి అక్కడ అబ్రాము యెహోవా నామమున ___చేసెను?
A.మ్రొక్కుబడి
B.వ్యాపారము
C.నివాసము
D.ప్రార్ధన
15/100
మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహ ముండకూడదు. అని ఎవరు ఎవరితో అన్నారు?
A.అబ్రాము లోతుతో
B. లోతు అబ్రాముతో
C. అబ్రాము నాహోరుతో
D. నాహోరు అబ్రాముతో
16/100
లోతు తనకు___ ప్రాంతమంతటిని ఏర్పరచుకొని తూర్పుగా ప్రయాణముచేసెను?
A.అష్టోదు
B. గాజా
C.యోర్దాను
D. కనాను
17/100
------ మనుష్యులు దుష్టులును, యెహోవా దృష్టికి బహు పాపులునై యుండిరి?
A. సౌదోమ
B. హరాను
C. కనాను
D. షీనారు
18/100
దేవుడు అబ్రాముతో నీ సంతానమును భూమిమీదనుండు___ ల వలె విస్తరింప చేసెదననెను?
A. మనుష్యులవలె
B.చెట్లవలె
C. రాళ్ళవలె
D. రేణువులవలె
19/100
అబ్రాము తన గుడారము తీసి హెబ్రోనులోని మవ్రే దగ్గరనున్న సింధూరవృక్ష వనములో దిగి అక్కడ యెహోవాకు___ కట్టెను?
A. మందిరము
B.బలిపీఠము
C. గుడారము
D. గోడలు
20/100
అబ్రాము ఎంత మంది దాసులను వెంటబెట్టుకొని పోయి రాజులను తరిమెను?
A.318
B.300
C.316
D.400
21/100
యెహోవా వాక్యము అబ్రామునకు దర్శనమందు వచ్చి అబ్రామా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అగునని చెప్పెను?
A.అత్యధికం
B.రెట్టింపు
C. నూరంతలు
D. అరువదంతలు
22/100
అబ్రాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి ---- గా ఎంచబడెను?
A.నీతిగా
B. మహిమగా
C.ప్రమాణముగా
D. దయగా
23/100
శారాయి దాసి పేరేమిటి?
A.బిల్హా
B.జిల్పా
C. హాగరు
D.హన్న
24/100
హగరు కనిన కుమారుని పేరు ఏమిటి?
A.ఇస్సాకు
B.ఇష్మాయేలు
C. యాకోబు
D. ఏశావు
25/100
ఇష్మాయేలు అను పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. దేవుడు చూచును
B.దేవుడు మాట్లాడును
C. దేవుడు వినును
D. దేవుడు విడువడు
26/100
బెయేర్ లహాయిరోయి అను పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. బావి
B.సాక్షార్ధమైన బావి
C. హరోదు బావి
D. నన్ను చూచుచున్న సజీవుని బావి
27/100
హాగరు అబ్రామునకు ఇష్మా యేలును కనినప్పుడు అబ్రాము ఎన్నేండ్ల వాడు?
A.75
B.85
C.86
D.99
28/100
నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు ----అనబడును?
A. అబ్రాము
B. అబ్రాహము
C. ఆదాము
D.అబ్షాలోము
29/100
శారా అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. రాజకుమారి
B.సౌందర్యము
C. యోగ్యురాలు
D. వినయం
30/100
విశ్వాసమునుబట్టి శారాయు వాగ్దానము చేసినవాడు___ వాడని యెంచుకొనెను.
A.గొప్పవాడని
B. నాయకుడని
C. నమ్మదగిన వాడని
D. మంచి వాడని
31/100
దేవుడు అబ్రహముతో నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసికొని___ దేశమునకు వెళ్లి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నర్పించమని చెప్పెను?
A.కానాను
B.మోరీయా
C. సోయరు
D. నెగెబు
32/100
ఇస్సాకు తన తండ్రియైన అబ్రాహాముతో నా తండ్రి, నిప్పును కట్టెలును ఉన్నవిగాని దహనబలికి___ ఏది అని అడిగెను?
A. గొర్రెపిల్ల
B.మేకపిల్ల
C.పొట్టేలు
D. దూడ
33/100
యెహోవాయీరే అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. దేవుడు చూచుకొనును
B.దేవుడు వినును
C. దేవుడు క్షమించును
D. దేవుడు మరువడు
34/100
బెయేర్షబా అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. జెలలు గల బావి
B.హరోదు బావి
C. యాకోబు బావి
D.సాక్షార్ధమైన బావి
35/100
అబ్రాహాము కన్ను లెత్తి చూడగా పొదలో -------కనబడెను?
A.గొర్రెపిల్ల
B.పొట్టేలు
C.మేకపిల్ల
D. దూడ
36/100
అబ్రాహము సహోదరుడైన నాహోరు జ్యేష్టకుమారుని పేరు ఏమిటి?
A.బూజు
B. ఊజు
C.అరాదు
D. కెమూయేలు
37/100
శారా జీవించిన సంవత్సరములు ఏన్ని?
A. నూట ఇరువది యేడు
B. నూట ఇరువది ఐదు
C. నూట ముప్పై
D. నూట ముప్పై ఐదు
38/100
రిబ్కా తండ్రి పేరు ఏమిటి?
A.లాబాను
B. నాహోరు
C. ఎలియాజరు
D. బెతూయేలు
39/100
అబ్రాహము బ్రదికిన సంవత్సరములు ఎన్ని?
A.170
B.130
C.175
D.165
40/100
ఇస్సాకు రిబ్కాను పెండ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఎన్నేండ్లవాడు?
A.30
B.35
C.40
D.45
41/100
లాబాను యాకోబును మోసపుచ్చి ఎన్ని మారులు అతని జీతమును మార్చెను?
A.5
B.10
C.15
D.20
42/100
నీవు లేచి ఈ దేశములో నుండి బయలుదేరి నీవు పుట్టిన దేశమునకు తిరిగి వెళ్లు అని యాకోబుతో ఎవరన్నారు?
A. లాబాను
B.లాబాను కుమారులు
C. దేవుడు
D. రాహేలు
43/100
రాహేలు తన తండ్రి యింటనున్న -----లను దొంగిలెను?
A. డబ్బులను
B. వెండిని
C. బంగారమును
D. గృహ దేవతలను
44/100
లాబాను యాకోబును ఏ కొండ మీద కలుసుకున్నాడు?
A. గిలాదు
B.హోరు
C. షాపేరు
D. అబారీము
45/100
నీవు మంచిగాని చెడ్డగాని పలుకకుము జాగ్రత్త సుమీ అని దేవుడు ఎవరితో చెప్పాడు?
A. లేయాతో
B. లాబాను కుమారులతో
C. రాహేలుతో
D. లాబానుతో
46/100
లాబాను ఇంటిలో యాకోబు మొత్తం ఏన్నేండ్లు కొలువు చేసెను?
A.10
B. 20
C. 7
D. 14
47/100
యగర్ శాహాదూత అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. సాక్షికుప్ప
B. రాళ్లకుప్ప
C. దేవుని మాట
D. దేవుని సందేశకుడు
48/100
మహనయీము అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. దేవుని సేనలు
B. మనుష్యుల సేనలు
C. రెండు సేనలు
D. పది సేనలు
49/100
నీవు దేవునితోను మనుష్యులతోను పోరాడి గెలిచితి గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ---- అనబడును అని దేవుడు యాకోబుతో చెప్పెను?
A. గబ్రియేలు
B. మిఖాయేలు
C. ఇశ్రాయేలు
D. దానియేలు
50/100
పెనూయేలు అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. దేవుని ముఖము
B. దేవుని నామము
C.దేవుని స్వరము
D. దేవుని మందిరము
51/100
యాకోబు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ఏశావును అతనితో ఎన్ని వందలమంది మనుష్యులు వచ్చుచుండిరి?
A. రెండు వందలమంది
B. మూడు వందలమంది
C. నాలుగు వందలమంది
D. ఐదు వందలమంంది
52/100
యాకోబు తన గుడారములు వేసిన పొలముయొక్క భాగమును షెకెము తండ్రియైన హమోరు కుమారులయొద్ద ఎన్ని వరహాలకు కొనెను?
A.పది వరహాలకు
B.ఏబది వరహాలకు
C. అరువది వరహాలకు
D. నూరు వరహాలకు
53/100
సుక్కోతు అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A.పాకాలు
B.చెట్లు
C. పొలము
D. బావి
54/100
ఏల్ ఎలోహేయి ఇశ్రాయేలు అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. దేవుని కృప
B. దేవుని అనుగ్రహము
C. ఇశ్రాయేలు దేవుడే దేవుడు
D.ఇశ్రాయేలు దేవుడే నాకు సహాయకుడు
55/100
యాకోబు కుమార్తె పేరు ఏమిటి?
A.దీనా
B.తామారు
C.ఎస్తేరు
D. రూతు
56/100
హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కత్తివాత చంపింది ఎవరు?
A.గాదు, ఆషేరు
B.రూబేను,యూదా
C. దాను, నఫ్తాలి
D. షిమ్యోను, లేవి
57/100
ఏల్ బేతేలను పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. బేతేలు దేవుడు
B.బేతేలు ప్రాంతం
C. దేవుని మందిరం
D. దేవుని నడిపింపు
58/100
అల్లోను బాకూత్ అను పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A.ఓలివ చెట్టు
B.బాదం చెట్టు
C.ఏడ్పు చెట్టు
D.అంజూర వృక్షం
59/100
బెనోని అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A.కుడిచేతి పుత్రుడు
B.నా దుఃఖపుత్రుడు
C. మొదటి పుత్రుడు
D. రెండవ పుత్రుడు
60/100
ఇస్సాకు బ్రదికిన దినములు ఎన్ని?
A.165 సంవత్సరములు
B.170 సంవత్సరములు
C.175 సంవత్సరములు
D.180 సంవత్సరములు
61/100
యాకోబు ఎవరికి విచిత్రమైన నిలువుటంగీ కుట్టించెను?
A.యూదాకు
B.యోసేపుకు
C. రూబేనుకు
D.బెన్యామీనుకు
62/100
యోసేపు ఎన్నేండ్ల వాడై తన సహోదరులతో కూడా మందను మేపుచుండెను?
A.10
B.15
C.12
D.17
63/100
నీ సహోదరుల క్షేమమును మంద క్షేమమును తెలుసుకొని నాకు వర్తమానం తెమ్మని చెప్పి యాకోబు యోసేపును ఎక్కడికి పంపించెను?
A. షెకెముకు
B.ఐగుప్తుకు
C. గెరారుకు
D. సోయరుకు
64/100
యోసేపు తన సహోదరుల కోసం వెళ్లి వారిని ఎక్కడ కనుగొనెను?
A. షెకెములో
B.ఐగుప్తులో
C. గెరారులో
D. దోతానులో
65/100
యోసేపును అతని సహోదరులు ఎన్ని తులముల వెండికి అమ్మివేసిరి?
A.30
B.20
C.10
D.40
66/100
మిద్యానీయులు యోసేపును ఐగుప్తుకు తీసుకొని వెళ్లి ఎవరికి అమ్మివేసెను?
A.పోతీఫర్ కు
B.ఫరోకు
C. వర్తకులకు
D.ఐగుప్తీయులకు
67/100
పెరేసు అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A.ప్రయాణము
B. ప్రమాణము
C. బేదము
D. సమానము
68/100
యోసేపు చెరసాలలో ఎన్నేండ్లు ఉంచబడెను?
A.రెండేడ్లు
B.మూడేండ్లు
C. నాలుగేండ్లు
D. ఐదేండ్లు
69/100
ఫరో కనిన కలకు బావం చెప్పింది ఎవరు?
A. శకునగాండ్రు
B. విద్వాంసులు
C.పానదాయకుల అదిపతి
D. యోసేపు
70/100
యోసేపు ఫరోతో ఎన్నేండ్లు కరువు వస్తుందని చెప్పాడు?
A.7
B.14
C.10
D.20
71/100
యోసేపు ఫరోతో ఐగుప్తు దేశమందంతటను పంటపండు ఏడు సంవత్సరములలో ఎన్నవ భాగము తీసికొనవలెనని చెప్పెను?
A. ఐదవ భాగం
B.దశమభాగం
C.నాల్గవభాగం
D. ఆరవభాగం
72/100
యోసేపుకు ఎంతమంది కుమారులు?
A.యిద్దరు
B. ముగ్గురు
C.నలుగురు
D. పన్నెండుమంది
73/100
యోసేపు జ్యేష్టకుమారుని పేరు ఏమిటి?
A.ఎఫ్రాయిము
B.బెన్యామీను
C. గాదు
D. మనషి
74/100
మనషై అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A.మరుచుట
B.అబివృద్ధి
C.ఆశీర్వాదం
D. నెమ్మది
75/100
యోసేపు పదిమంది అన్నలు ఐగుప్తులో__ కొనబోయిరి.
A.బట్టలు
B. బంగారము
C.దాన్యము
D. బోలము
76/100
యోసేపు బార్య పేరు ఏమిటి?
A.ఆసెనతు
B. శెరహు
C.అబీయా
D. మహేతబేలు
77/100
యోసేపు బెన్యామీనుకు ఎన్ని తులముల వెండి ఇచ్చెను?
A.100
B.200
C.300
D.400
78/100
యూదా కుమారులైన ఏరు, ఓనాను ఏ దేశములో చనిపోయారు?
A.ఐగుప్తు
B. కనాను
C. గెరారు
D.గిలాదు
79/100
పెరెసు తండ్రి పేరు ఏమిటి?
A. యూదా
B. రూబేను
C. షిమ్యోను
D. లేవి
80/100
యాకోబు కోడండ్రను వినాయించి అతని గర్భవాసమున పుట్టి యాకోబుతో ఐగుప్తునకు వచ్చిన వారందరు ఎంతమంది?
A.70
B.77
C.60
D.66
81/100
గెర్హోను,కహాతు,మెరారి వీరు ఎవరి కుమారులు?
A. రూబేను
B.షిమ్యోను
C.లేవి
D. ఆషేరు
82/100
యోసేపు తన సహోదరులందరిలో ఎంతమందిని వెంటబెట్టు కొని పోయి వారిని ఫరో సమక్షమందు ఉంచెను?
A. ఐదుగురిని
B.ఆరుగురిని
C.ఏడుగురిని
D. ముగ్గుర్ని
83/100
ఫరో యోసేపు సహోదరులను చూచి మీ వృత్తి యేమిటని అడిగినప్పుడు వారు ఫరోతో ఏమని చెప్పిరి?
A.గొర్రెల కాపరులమని
B.పశువుల కాపారులమని
C. వ్యవసాయదారులమని
D.డేరాలు కుట్టువారమని
84/100
ఫరోనీవు జీవించిన సంవత్సరములెన్ని అని యాకోబు నడిగినప్పుడు యాకోబు ఏమని చెప్పెను?
A.నేను యాత్ర చేసిన సంవత్సరములు 120
B.నేను యాత్ర చేసిన సంవత్సరములు 130
C. నేను యాత్ర చేసిన తమ 140
D. నేను యాత్ర చేసిన సంవత్సరములు 150
85/100
ఫరో ఎవరికి బత్తెములు నియమించెను?
A.యాజకులకు
B.ఐగుప్తీయులకు
C. యోసేపు సహోదరులకు
D. సైనికులకు
86/100
యాకోబు ఐగుప్తుదేశములో ఎన్ని సంవత్సరములు జీవించెను?
A.పది
B. పదిహేను
C. ఇరవై
D. పదునేడు
87/100
యాకోబు జీవించిన సంవత్సరములు ఎన్ని?
A.130
B.147
C.137
D.170
88/100
యోసేపు తన తండ్రినిగూర్చి ఎన్ని దినములు దుఃఖము సలిపెను?
A.7
B.10
C.15
D.20
89/100
యోసేపు బ్రతికిన దినములు ఎన్ని?
A.110 సంవత్సరములు
B.120 సంవత్సరములు
C.130 సంవత్సరములు
D.140 సంవత్సరములు
90/100
యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి దినములలో మీకు సంభ వింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదనెను?
A.అపాయకరమైన దినములలో
B. కరువు దినములలో
C. అంత్య దినములలో
D. యుద్ధ దినములలో
91/100
ఆదికాండములో మొత్తం ఎన్ని అద్యాయాలున్నాయి?
A. 50
B. 40
C. 60
D. 30
92/100
ఆదికాండము గ్రంధకర్త ఎవరు?
A. సమూయేలు
B. యెహోషువా
C.మోషే
D. యిర్మియా
93/100
దేవుడు ఏ దినమును ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరచెను?
A. మొదటి దినమును
B. రెండవ దినమును
C. ఆరవ దినమును
D. ఏడవ దినమును
94/100
అబ్రాము హారానునుండి బయలుదేరినప్పుడు ఎన్నేండ్లవాడు?
A.70
B.75
C.80
D.85
95/100
శారాయి దాసి పేరేమిటి?
A.బిల్హా
B.జిల్పా
C. హాగరు
D.హన్న
96/100
హగరు కనిన కుమారుని పేరు ఏమిటి?
A.ఇస్సాకు
B.ఇష్మాయేలు
C. యాకోబు
D. ఏశావు
97/100
హాగరు అబ్రామునకు ఇష్మా యేలును కనినప్పుడు అబ్రాము ఎన్నేండ్ల వాడు?
A.75
B.85
C.86
D.99
98/100
శారా అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A. రాజకుమారి
B.సౌందర్యము
C. యోగ్యురాలు
D. వినయం
99/100
ఆదికాండము యొక్క అర్థం ఏమిటి ?
A.ఉదయాన
B.రాత్రి లో
C.మొదట్లో
D.ముగింపు లో
100/100
సృష్టికి ముందు జలాలపై ఏది అల్లాడుతుంది?
A. సాతాను
B. దేవుని ఆత్మ
C. దూత
D.పైవేమి కాదు
Result: