Skip to main content

Quiz Questions and Answers From the Book of Genesis

 Genesis Quiz: Genesis Quiz Questions and Answers

100 Quiz Questions on  Genesis (Multiple Choice Quiz) (Part 7)

Genesis Bible Quiz, Genesis Quiz, Genesis Quiz Questions and Answers, Genesis Trivia, Genesis Trivia Questionsbible quiz questions and answers on creation, Genesis Bible Quiz Questions and Answers, Genesis Bible Trivia, Adikandam Telugu Bible Questions and Answers, Book of Genesis Quiz, Genesis Bible Quiz Questions and Answers, Bible Quiz From the Book of Genesis, Bible Quiz Questions From Genesis, Genesis Quiz Questions, Bible Questions From Genesis, Genesis Bible Trivia Questions and Answers,bible quiz book of genesis, Book of Genesis Quiz Questions, Adikandam Bible Quiz, Book of Genesis Trivia, Bible Quiz Questions and Answers From the Book of Genesis, Bible Quiz in Telugu on Genesis, Bible Quiz Questions From the Book of Genesis, The Book of Genesis Quiz, Bible Quiz of Genesis, Bible Quiz and Answers From Genesis, Bible Quiz on Genesis With Answers, Genesis Bible Trivia Questions, Book of Genesis Trivia Questions
Genesis Quiz Questions and Answers1/100
యోసేపు వారిని గూర్చి తాను కనిన.............. జ్ఞాపకము చేసికొనిమీరు వేగులవారు ఈ దేశముగుట్టు తెలిసికొన వచ్చితిరని వారితో ననగా?
A. తండ్రిని
B. కలలు
C తల్లిని
D. పైవేవి కావు
2/100
కనాను దేశములో నున్న ఒక్క మనుష్యుని కుమారులము; ఇదిగో............ నేడు మా తండ్రియొద్ద ఉన్నాడు; ఒకడు లేడు అని ఉత్తరమిచ్చిరి?
A. జ్యేష్టుడు
B. ఒకడు
C. కనిష్ఠుడు
D. పైవేవి కావు
3/100
ఆ దేశమందు కరువు.............. ఉండెను గనుక?
A. సమానముగా
B. తక్కువగా
C. భారముగా
D. లేమి
4/100
యూదా అతని చూచి ఆ మనుష్యుడు మీ............ మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గట్టిగా చెప్పెను?
A. తమ్ముడు
B. కుటుంబము
C. తండ్రి
D. అన్న
5/100
యూదా తన తండ్రియైన చూచి..............ఆ చిన్న వానిని నాతో కూడ పంపుము, మేము లేచి వెళ్లుదుము. అప్పుడు మేమే కాదు నీవును మా పిల్లలును చావక.................?
A ఇశ్రాయేలును, బ్రదుకుదుము
B. యాకోబు, చనిపోవుదము
C. ఇశ్రాయేలును, చనిపోవుదము
D. ఇశ్రాయేలును, ఉందము
6/100
రెట్టింపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగివచ్చిన రూకలు కూడ చేత పట్టు కొనిపోయి మరల............; ఒకవేళ అది పొరబాటై యుండును;?
A. చూడకుడి
B. ఉంచుడి
C. ఇయ్యకుడి
D. ఇచ్చివేయుడి
7/100
ఆ మనుష్యుడు మీ యితర సహోదరుని బెన్యామీనును మీ కప్పగించునట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుష్యుని యెదుట మిమ్మును గాక................. నేను పుత్రహీనుడనై యుండవలసిన యెడల పుత్రహీనుడనగుదునని వారితో చెప్పెను?
A. ప్రార్ధించును
B. సేవచేయును
C. కరుణించును
D. పైవేవి కావు
8/100
అందుకతడుమీకు క్షేమమగును గాక భయపడకుడి; మీ............ దేవుడైన మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచ్చెను?
A. దయగల
B. దేవతల
C. ప్రేమగల
D. పితరుల
9/100
యోసేపు ఇంటికి వచ్చి నప్పుడు వారు తమ చేతులలోనున్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి, అతనికి నేలను..........?
A. సాగిలపడిరి
B. దయగల
C. పడిరి
D. పైవేవి కావు
10/100
అప్పుడు తన తమ్మునిమీద యోసేపు నకు ప్రేమ.................. వచ్చెను గనుక అతడు త్వరపడి యేడ్చుటకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళ్లి అక్కడ ఏడ్చెను?
A. పొర్లుకొని
B. పారి
C. ప్రేమించి
D. పైవేవి కావు
11/100
జ్యేష్ఠుడు మొదలుకొని కనిష్ఠుని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ యీడు చొప్పున కూర్చుండిరి గనుక ఆ మనుష్యులు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి............. ?
A. సనుగుకొనిరి
B. ఆశ్చర్యపడిరి
C. విసుగుకొనిరి
D. మాట్లాడిరి
12/100
మరియు అతడు తనయెదుటనుండి వారికి వంతులెత్తి పంపెను. బెన్యామీను వంతు వారందరి వంతులకంటె.................. గొప్పది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా త్రాగిరి?
A. రెండంతలు
B. అయిదంతలు
C. మూడంతలు
D. పైవేవి కావు
13/100
ఆదికాండము 43 ఎన్ని వచనములు ?
A.35
B.33
C. 30
D.34
14/100
..................హెబ్రీయులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఎవరికి హేయము?
A. కనానీయులు
B. ఐగుప్తీయులు
C. ఎదోమీయులు
D. పైవేవి కావు
15/100
యోసేపు ఆ మనుష్యుల గోనెలు పట్టినంత...............ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెట్టుమనియు, పదార్థములతో వాటిని నింపి?
A. ఆహార
B. వెండి
C. బంగారము
D. వ్యర్థ
16/100
కనిష్ఠుని గోనె మూతిలో తన................. అతని ధాన్యపు రూకలను పెట్టుమనియు, తన గృహ నిర్వాహకునికి ఆజ్ఞాపింపగా యోసేపు చెప్పినమాట చొప్పున అతడు చేసెను?
A. బంగారు గిన్నెను
B. కర్రను
C. ఉంగరము
D. వెండి గిన్నెను
17/100
యోసేపు తన గృహనిర్వాహకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మనుష్యుల వెంటబడి వెళ్లి వారిని కలిసికొని మీరు మేలుకు........... చేయనేల ?
A. మేలు
B. హాని
C. కీడు
D. మంచి
18/100
నీ దాసులలో ఎవరియొద్ద అది దొరుకునో వాడు........... గాక; మరియు మేము మా ప్రభువునకు..............ముందుమని అతనితో అనిరి?
A. వచ్చును, దాసులముగా
B. ఇచ్చును, దాసులముగా
C. చచ్చును, దాసులముగా
D. చచ్చును, దానముగా
19/100
అతడు పెద్దవాడు మొదలుకొని చిన్న వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ గిన్నె................. గోనెలో దొరికెను.?
A. రూబేను
B. బెన్యామీను
C. యూదా
D. పైవేవి కావు
20/100
మేము నిర్దోషులమని యెట్లు కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము........ ఇదిగో మేమును ఎవని యొద్ద ఆ గిన్నె దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి........... మగుదుమనెను.?
A. కనుగొనెను, దాసుల
B. చూపెను, దాసుల
C. తెలుసుకొనెను, దాసుల
D. కనుగొనెను, సేవకుల
21/100
అతని ప్రాణము ఇతని ప్రాణ ముతో పెనవేసికొని యున్నది గనుక ఈ చిన్నవాడు మాయొద్ద లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. రిఫరెన్స్ ?
A. ఆదికాండము 44: 25
B. ఆదికాండము 44: 30
C. ఆదికాండము 44: 37
D. ఆదికాండము 44: 31
22/100
తమ దాసుడనైన నేను ఈ చిన్న వానినిగూర్చి నా తండ్రికి పూటపడి నీ యొద్దకు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండ్రి దృష్టి యందు ఆ.................నా మీద ఎల్లప్పుడు ఉండునని చెప్పితిని.?
A. వేదన
B. నింద
C. పగ
D.శాపం
23/100
కాబట్టి తమ దాసుడనైన నన్ను ఈ చిన్నవానికి ప్రతిగా ఏలినవారికి దాసునిగా నుండనిచ్చి యీ చిన్నవాని తన సహోదరులతో వెళ్ల నిమ్ము. అని ఏవరు చెప్పిరి ?
A. రూబేను
B. యూదా
C. సిమోను
D. పైవేవి కావు
24/100
ఈ చిన్నవాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండ్రియొద్దకు నేనెట్లు వెళ్లగలను? వెళ్లినయెడల నా తండ్రికి వచ్చు.................చూడవలసి వచ్చునని చెప్పెను?
A. కీడు
B. భయము
C. అపాయము
D. సంతోషము
25/100
వారిలో ఒకడు నా యొద్దనుండి వెళ్లి పోయెను. అతడు నిశ్చయముగా దుష్టమృగములచేత చీల్చ బడెననుకొంటిని, అప్పటినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. అతడు ఎవరు ?
A. బెన్యామీను
B. యూదా
C. యోసేపు
D. పైవేవి కావు
26/100
అప్పుడు యోసేపు తన యొద్ద నిలిచినవారందరి యెదుట తన్నుతాను................జాలకనా యొద్దనుండి ప్రతి మనుష్యుని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగ్గరగా చెప్పెను.?
A. అణచుకొన
B. అరచుకొన
C. బరించలేక
D. పైవేవి కావు
27/100
అతడు ఎలుగెత్తి యేడ్వగా ఐగుప్తీయులును ఫరో................వినిరి.?
A. పనివారు
B. యింటివారును
C. కూడా
D. పనికత్తెలు
28/100
అప్పుడు యోసేపు నేను యోసేపును; నా..............యింక బ్రదికియున్నాడా అని అడిగి నప్పుడు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి..........ఇయ్యలేక పోయిరి.?
A. తండ్రి, ఉత్తరము
B. తనయుడు, ఉత్తరము
C. తమ్ముడు, ఉత్తరము
D. తల్లి, ఉత్తరము
29/100
అయినను నేనిక్కడికి వచ్చు నట్లు మీరు నన్ను అమ్మివేసినందుకు..............అది మీకు సంతాపము పుట్టింప నియ్యకుడి...............; కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించెను. ?
A. దుఃఖపడకుడి, ప్రాణరక్షణ
B. దుఃఖపడకుడి, దాస్యము
C. చచ్చును, దాస్యము
D. చచ్చును, దనము
30/100
రెండు సంవత్సరములనుండి కరవు దేశములో నున్నది. సేద్యమైనను కోతయైనను లేని సంవత్సరములు ఇంక...........వచ్చును.?
A. రెండు
B. ఏడు
C. అయిదు
D. పైవేవి కావు
31/100
కాబట్టి దేవుడేగాని మీరు నన్నిక్కడికి పంపలేదు. ఆయన నన్ను ఫరోకు................అతని యింటివారి కందరికి........... ఐగుప్తు దేశమంతటిమీద ఏలికగాను నియమించెను?
A. రాజుగా, తండ్రిగా
B. ప్రవక్తగా, దాసునిగా
C. అధికారిగా, దాసునిగా
D. తండ్రిగాను, ప్రభువుగాను
32/100
నీవు............ దేశమందు నివసించెదవు, అప్పుడు నీవును నీ పిల్లలును నీ పిల్లలు పిల్లలును నీ గొజ్జెలమందలును నీ పశువు లును నీకు కలిగినది యావత్తును నాకు సమీపముగా నుండును?
A. భేతేలు
B. గోషెను
C. కనాను
D. పైవేవి కావు
33/100
ఐగుప్తులో నాకు కలిగిన సమస్త................, మీరు చూచినది యావత్తు నా తండ్రికి తెలియచేసి త్వరగా నా తండ్రిని ఇక్కడికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెప్పి?
A. ఆస్తి
B. ఘనతను
C. ప్రబావము
D. ఆదికారము
34/100
నీకు ఆజ్ఞయైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిల్లలకొరకును మీ భార్యలకొరకును ఐగుప్తులోనుండి............... తీసికొనిపోయి మీ తండ్రిని వెంటబెట్టుకొని రండి?
A. ఒంటెలను
B. బండ్లను
C. సామగ్రిని
D. ఆహారం
35/100
అతడు వారికి రెండేసి దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను; బెన్యా మీనుకు................ ఇచ్చెను, తులముల వెండియును ఐదు దుస్తుల బట్టలు?
A. రెండువందల
B. ఐదువందల
C. నూరు
D. మూడువందల
36/100
అప్పుడతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా మార్గమందు...............పడకుడని వారితో చెప్పెను?
A. తొందర
B. కలహ
C. మూర్చపోవొద్దు
D. ఆగ్రహము
37/100
అప్పుడు ఇశ్రాయేలుఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక బ్రదికియున్నాడు, నేను.............వెళ్లి అతని చూచెదనని చెప్పెను?
A. చావకమునుపు
B. తప్పక
C. త్వరగా
D. పైవేవి కావు
38/100
అప్పుడు ఇశ్రాయేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని ప్రయాణమై.................. వచ్చి తన తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవునికి............. నర్పించెను?
A. హోరేబు, బలుల
B. బేతేలు, బలుల
C. బెయేర్షెబాకు, బలుల
D. పైవేవి కావు
39/100
అప్పుడు రాత్రి దర్శనములయందు దేవుడుయాకోబూ యాకోబూ అని............ పిలిచెను. అందుక తడుచిత్తము ప్రభువా అనెను?
A. ఇశ్రాయేలును
B. ఇస్సాకును
C. యోసేపును
D. అబ్రాహామును
40/100
ఆయననేనే దేవుడను, నీ తండ్రి దేవుడను, ఐగుప్తునకు వెళ్లుటకు................., అక్కడ నిన్ను గొప్ప...................చేసెదను.?
A. నిరాకరించకు, ఆస్తికర్తగా
B. భయపడకుము, రాజుగా
C. తడుపుచేయకు, జనముగా
D. భయపడకుము, జనముగా
41/100
నేను ఐగుప్తునకు నీతోగూడ వచ్చెదను, అంతేకాదు నేను నిశ్చయముగా నిన్ను తిరిగి తీసికొని వచ్చెదను, అని ఎవరు చెప్పిరి ?
A. దూత
B. దేవుడు
C. అబిమలేకు రాజు
D. ఏశావు
42/100
యోసేపునకు మనప్పే ఎఫ్రాయిములు పుట్టిరి. వారిని ఐగుప్తుదేశమందు ఓనుకు యాజకుడగు పోలీఫెర కుమార్తెయైన............. అతనికి కనెను?
A. ఆసెనతు
B. అదుల్లా
C. అనసెతు
D. పైవేవి కావు
43/100
యాకోబు కోడండ్రను వినాయించి అతని గర్భవాసమున పుట్టి యాకోబుతో ఐగుప్తునకు వచ్చిన వారందరు..............?
A. డెబ్బది ఆరుగురు
B. అరువది ఆరుగురు
C. యాభై ఆరుగురు
D. ఎనుబది ఆరుగురు
44/100
ఐగుప్తులో అతనికి పుట్టిన యోసేపు కుమారులిద్దరు; ఐగుప్తు నకు వచ్చిన యాకోబు కుటుంబపు వారందరు.............. మంది?
A. ఎనబై
B. తొంబై
C. డెబ్బది
D. అరవై
45/100
అతడు గోషెనుకు త్రోవ చూపుటకు యోసేపు నొద్దకు తనకు ముందుగా.................పంపెను వారు గోషెను దేశమునకు రాగా ?
A. బెన్యామీనును
B. రూబేనును
C. పోతిఫర్
D. యూదాను
46/100
అప్పుడు ఇశ్రాయేలు యోసేపుతోనీవింక బ్రదికియున్నావు; నీ ముఖము చూచితిని గనుక నేనికను...........చెప్పెను?
A. చనిపోవుదునని
B. నీతో
C. బ్రతుకుదును
D. చనిపోనని
47/100
యూదా కుమారులైన............... ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు?
A. సోహారు
B. బెల
C. ఏరు
D. జెరహు
48/100
తన సహోదరులందరిలో ఎంతమందిని వెంటబెట్టు కొని పోయి వారిని ఫరో సమక్షమందు ఉంచెను?
A. అయిదుగురిని
B. నలుగురిని
C. నలువది
D. పైవేవి కావు
D. పైవేవి కావు
49/100
ఈ దేశములో................ కాలముండుటకు వచ్చితిమి. కాబట్టి గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమ్మని ఫరోతో అనగా?
A. నూరు
B. ఒక దశాబ్దం
C. యాబై
D. కొంత
50/100
మరియు యోసేపు తన తండ్రియైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచ్చి ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు............దీవించెను?
A. ఐగుప్తును
B. ఫరోను
C. యోసేపును
D. పోతిఫర్
51/100
యాకోబునేను యాత్రచేసిన సంవత్సరములు..................,నేను జీవించిన సంవత్సరములు కొంచెము గాను............. ఉన్నవి?
A. నూట ముప్పది, హాస్యసహితమైనవిగా
B. నూట నలువది, దుఃఖసహితమైనవిగా
C. నూట యాబది, దుఃఖసహితమైనవిగా
D. నూట ముప్పది, దుఃఖసహితమైనవిగా
52/100
ఫరో ఆజ్ఞాపించినట్లు యోసేపు తన తండ్రిని తన సహోదరులను ఐగుప్తు దేశము లో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో, మంచి ప్రదేశములో వారికి స్వాస్థ్యము నిచ్చెను.?
A. రామెసేసను
B. రావిసేసను
C. అనాసేతు
D. పైవేవి కావు
53/100
కరవు మిక్కిలి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము లేకపోయెను. కరపువలన.............దేశమును...................దేశమును క్షీణించెను?
A. ఐగుప్తు, నినవే
B. ఐగుప్తు, కనాను
C. బేతేలు, కనాను
D. కనాను, ఐగుప్తు
54/100
అందుకు యోసేపుమీ................ . ఇయ్యుడి; ద్రవ్యము వ్యయమైపోయిన యెడల మీ .. ప్రతిగా నేను మీకు ధాన్యమిచ్చెదనని చెప్పెను?
A. వెండిని
B. పశువులను
C. బంగారమును
D. ఆస్తిని
55/100
అట్లు యోసేపు ఐగుప్తు................ ఫరోకొరకు కొనెను. కరవు వారికి భారమైనందున ఐగుప్తీయులందరు తమ తమ పొలములను అమ్మివేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది ఆయెను?
A. పశువులను
B. కుమారులను
C. భూములన్నిటిని
D. కుమార్తెలను
56/100
ఎవరి భూమి మాత్రమే అతడు కొనలేదు,............. ఫరో బత్తెములు నియమించెను. ఫరో ఇచ్చిన బత్తెములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ భూములను అమ్మలేదు?
A. భక్ష్యకారుల
B. పోతిఫర్
C. యాకోబు
D. యాజకుల
57/100
పంటలో...............భాగము మీరు ఫరోకు ఇయ్యవలెను. భాగములు.................పొలములలో విత్తుటకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిల్లలకు ఆహారమునకు ను మీవై యుండునని ప్రజలతో చెప్పగా?
A. నాలుగు, అయిదవ
B. నాలుగు, ఆరవ
C. అయిదవ, నాలుగు
D. నాలుగు, పది
58/100
ఎవరు ఐగుప్తుదేశమందలి గోషెను ప్రదేశములో నివసించిరి. అందులో వారు ఆస్తి సంపాదించుకొని సంతా నాభివృద్ధి పొంది మిగుల విస్తరించిరి?
A. ఇశ్రాయేలీయులు
B. కనానీయులు
C. ఎదోమీయులు
D. ఏశావు
59/100
యాకోబు ఐగుప్తుదేశములో పదునేడు సంవత్సరములు బ్రదికెను. యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవత్సరములు............?
A. నూటయాబబదియేడు
B. నూటఇరువదిబదియేడు
C. నూటనలుబదియేడు
D. పైవేవి కావు
60/100
ఈ సంగతులైన తరువాతఇదిగో నీ తండ్రి కాయిలాగా ఉన్నాడని ఒకడు యోసేపుతో చెప్పెను. అప్పుడతడు................అను తన యిద్దరు కుమారులను వెంటబెట్టుకొని పోగా?
A రూబేను షిమ్యోను
B. యాకోబు ఏశావు
C. మనషే ఎఫ్రాయిములు
D. పైవేవి కావు
61/100
యోసేపును చూచికనాను దేశమందలి లూజులో..............గల దేవుడు నాకు కనబడినన్ను ఆశీర్వదించి?
A. నిజ
B. సర్వాదికారి
C.సర్వశక్తి
D. మంచి
62/100
ఎవరి తరువాత నీవు కనిన సంతానము నీదే; వారు తమ సహోదరుల స్వాస్థ్యమునుబట్టి వారి పేళ్ల చొప్పున పిలువబడుదురు. వారు ఎవరు?
A. రూబేను షిమ్యోను
B. ఎఫ్రాయిము మనషే
C. యోసేపు బెన్యామీను
D. యాకోబు ఏశావు
63/100
తరువాత యోసేపు ఇశ్రాయేలు ఎడమచేతి తట్టున తన కుడిచేత................ఇశ్రాయేలు కుడిచేతి తట్టున తన యెడమ చేత............... దగ్గరకు తీసికొనివచ్చెను. పట్టుకొని వారినిద్దరిని అతని?
A. రూబేను షిమ్యోను
B. షిమ్యోను రూబేను
C. మనషేను, ఎఫ్రాయిమును
D. ఎఫ్రాయిమును, మనషేను
64/100
మనషే పెద్దవాడైనందున ఇశ్రాయేలు తన చేతులను యుక్తిగా చాచి చిన్నవాడైన ఎఫ్రాయిము తల మీద తన.............. మనప్పే తలమీద తన...............ఉంచెను?
A. కుడిచేతిని, యెడమచేతిని
B. యెడమచేతిని, కుడిచేతిని
C. కర్రను, కుడిచేతిని
D. కుడిచేతిని, కర్రను
65/100
అనగా సమస్తమైన కీడులలోనుండి నన్ను తప్పించిన దూత యీ పిల్లలను ఆశీర్వదించునుగాక; నా పేరును అబ్రాహాము ఇస్సాకు లను నా పితరుల పేరును వారికి పెట్టబడునుగాక; భూమియందు వారు బహుగా విస్తరించుదురుగాక అని చెప్పెను. రిఫరెన్స్ ?
A. ఆదికాండము 48:6
B. ఆదికాండము 48: 16
C. ఆదికాండము 48: 17
D. ఆదికాండము 48: 18
66/100
నా కుమారుడా అది నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొప్పవాడగును గాని యితని ఇతని కంటే గొప్పవాడగును?
A. అన్న
B. తండ్రి
C. తమ్ముడు
D. కుమారుడు
67/100
మరియు ఇశ్రాయేలుఇదిగో నేను చనిపోవుచున్నాను, అయినను దేవుడు మీకు మీ..............పితరుల దేశమునకు మిమ్మును మరల తీసికొని పోవును?
A. సహాయకుడుగా
B. మేఘమై
C. తోడైయుండి
D. స్తంబమై
68/100
నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు.............. భాగము ఎక్కువగా ఇచ్చితిని. అది నా కత్తితోను నా వింటితోను అమోరీయుల చేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెప్పెను?
A. ఒక
B. పదియవ
C. ఆరు
D. ఏడవ
69/100
ఆదికాండము 48 ఎన్ని వచనములు?
A.21
B.23
C.22
D.30
70/100
యోసేపు అనగా ఏమీ?
A. అభివృధ్ధి
B. అన్యాయం
C. ఫలింపని కొమ్మ
D. ఫలించెడి కొమ్మ
71/100
యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిట్లనెను. మీరుకూడి రండి,................. మీకు సంభ వింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను?
A. ప్రారంభ దినములలొ
B. ఆ దినములలొ
C. అంత్య దినములలో
D. పైవేవి కావు
72/100
షిమ్యోను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడ్గములు...............ఆయుధములు?
A. గొప్ప
B. పదునుగల
C. బలాత్కారపు
D. ఆగ్ని
73/100
యూదా, నీ సహోదరులు నిన్ను............. నీ చెయ్యి నీ శత్రువుల మెడమీద ఉండును నీ తండ్రి కుమారులు నీ యెదుట.............?
A. స్తుతించెదరు, నిలువలేరు
B. ఘనపరిచెదరు, సాగిలపడుదురు
C. స్తుతించెదరు, నిలిచెదరు
D. స్తుతించెదరు, సాగిలపడుదురు
74/100
యూదా కొదమ................ నా కుమారుడా, నీవు పట్టినదాని తిని వచ్చితివి సింహమువలెను గర్జించు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళ్లు ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని లేపువాడెవడు?
A. సింహము
B. పులి
C. పిల్లి
D. గోత్రము
75/100
.....................వచ్చువరకు యూదా యొద్దనుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్ల మధ్యనుండి..............తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై యుందురు?
A. సమాప్తం, దండము
B. షిలోహు, రాజదండము
C. చిగురు, రాజదండము
D. షిలోహు, దండము
76/100
ఎవరు ఇశ్రాయేలు గోత్రికులవలె తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును.?
A. ఎఫ్రాయిము
B. యూద
C. దాను
D. రూబేను
77/100
ఆదికాండము 49: 18 లొ వాక్యము?
A. యెహోవా, నీ బలముకొరకు కనిపెట్టి యున్నాను.
B. యెహోవా, నీ నిరీక్షణకొరకు కనిపెట్టి యున్నాను.
C. యెహోవా, నీ నీతికొరకు కనిపెట్టి యున్నాను.
D. యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు కనిపెట్టి యున్నాను.
78/100
నష్టాలి విడువబడిన లేడి అతడు........... మాటలు పలుకును?
A. కఠినమైన
B. ఘోరమైన
C. ఇంపైన
D. పవిత్రమైన
79/100
యోసేపు ఫలించెడి కొమ్మ ఊట యొద్ద ఫలించెడి కొమ్మదాని రెమ్మలు గోడమీదికి ఎక్కి........... ?
A. వ్యాపించును
B. ఫలించును
C. ఎదుగును
D.వాడును
80/100
నీ తండ్రి దీవెనలు నా పూర్వికుల దీవెనలపైని చిరకాల పర్వతములకంటే హెచ్చుగ ప్రబలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని నడినెత్తిమీదను ఉండును. రిఫరెన్స్ ?
A. ఆదికాండము 49: 24
B. ఆదికాండము 49: 26
C. ఆదికాండము 49: 25
D. ఆదికాండము 49: 27
81/100
తరువాత అతడు వారి కాజ్ఞాపించుచు ఇట్లనెనునేను..................నా యొద్దకు చేర్చబడుచున్నాను?
A. పరదేసుల
B. పరలోకం
C. స్వజనుల
D. దేవుని
82/100
అక్కడనే వారు అబ్రాహామును అతని భార్యయైన శారాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే ఇస్సాకును అతని భార్యయైన రిబ్కాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే నేను...............పాతిపెట్టితిని?
A. జిల్పా
B. లేయాను
C. రాహేలు
D.పైవేవి కావు
83/100
యోసేపు తన తండ్రి ముఖముమీద పడి అతని గూర్చి యేడ్చి అతని ____
A. కౌగలించెను
B. పట్టుకొనెను
C. ముద్దుపెట్టుకొనెను
D. పైవేవి కావు
84/100
సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచబడువారి కొరకు దినములు సంపూర్ణమగునట్లు అతనికొరకు ___దినములు సంపూర్ణమాయెను. అతనిగూర్చి ఐగుప్తీయులు ____ దినములు అంగలార్చిరి.
A.ఏడు, నలుబది
B.ఏడు, డెబ్బది
C. నలుబది, డెబ్బది
D . నలుబది, ముప్పది
85/100
అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన ప్రమాణము చొప్పున వెళ్లి నీ తండ్రిని పాతిపెట్టుమని ఎవరికి సెలవిచ్చెను.
A. యాకోబుకు
B. తన సైన్యానికి
C.ఇశ్రాయేలుకు
D. యోసేపుకు
86/100
యెర్దానునకు అవతలనున్న ఆరదు కళ్లమునొద్దకు చేరి అక్కడ బహు ఘోరముగా అతడు తన తండ్రినిగూర్చి యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను.
A. నవ్విరి
B. మూరపెట్టిరి
C. అంగలార్చిరి
D. కూలిరి
87/100
ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళ్లము నొద్ద ఆ దుఃఖము సలుపుట చూచిఐగుప్తీయులకు ఇది మిక్కటమైన దుఃఖమని చెప్పుకొనిరి గనుక దానికి ..... అను పేరు పెట్టబడెను, అది యొర్దానునకు అవతల నున్నది.
A. ఏబేల్ మిస్రాయిము
B. హేబేల్ మిస్రాయిము
C. ఏల్ మిస్రాయిము
D. ఆబేల్ మిస్రాయిము
88/100
యోసేపు సహోదరులు తమ తండ్రి మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ యోసేపు మనయందు . మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొప్పున మనకు నిశ్చయముగా కీడు జరిగించుననుకొని .
A. పగపట్టి
B. ద్వేశించి
C. కీడుచేసి
D. అన్యాయంగా
89/100
కాబట్టి దయచేసి నీ తండ్రి దేవుని దాసుల అపరాధము యెసేపుతో ఈలాగు మాటలాడుచుండగా అతడు ఏడ్చెను. వారు.
A. కటాక్షించుమనిరి.
B. క్షమించుమనిరి
C. కరుణించమనిరి.
D. మన్నించవలదు.
90/100
యోసేపు భయపడకుడి, నేను స్థానమందున్నానా?
A. దూత
B.తండ్రి
C. దేవుని
D. పవిత్రమైన
91/100
మీరు నాకు కీడుచేయ నుద్దేశించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచున్నట్లు, అనగా బహు ప్రజలను బ్రదికించునట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు.
A. ఏర్పరచెను
B. నిర్ణయించెను
C. గ్రహించెను
D. ఉద్దేశించెను
92/100
యోసేపు అతని తండ్రి కుటుంబపువారును ఐగుప్తులో నివసించిరి, యోసేపు.............. సంవత్సరములు బ్రదికెను
A. నూటఇరువది
B. నూటముప్పది
C. నూటపరి
D. అరువది
93/100
దేవుడు. .... మిమ్మును చూడవచ్చి, యీ దేశములోనుండి తాను అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో ...... చేసి యిచ్చిన దేశమునకు మిమ్మును తీసికొని పోవునని చెప్పెను
A. పరదేసులొ, ప్రమాణము
B. నిశ్చయముగా, ప్రమాణము
C. ప్రమాణము, నిశ్చయముగా
D. కచ్చితంగా, నిబంధన
94/100
అప్పుడు మీరు నా ఇక్కడనుండి తీసికొని పోవలెనని చెప్పి ఇశ్రాయేలు కుమారుల చేత ప్రమాణము చేయించు కొనెను.
A. యెముకలను
B. దేహమును
C. ధనము
D. పైవేవి కావు
95/100
ఆదికాండము రచయిత ఎవరు ?
A.యెహోషువ
B.నోవాహు
C.అబ్రహాము
D.మోషే
96/100
ఆదికాండము యొక్కఅర్థం ఏమిటి ?
A.ఉదయాన
B.రాత్రి లో
C.మొదట్లో
D.ముగింపు లో
97/100
ఆదికాండంలో ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ?
A.40
B.50
C. 60
D. 70
98/100
ఆదికాండంలో ఎన్ని వచనలు ఉన్నాయి ?
A) 1544
B) 1533
C) 1534
D) 1532
99/100
దేవుని సృష్టిలో మొదటి మానవుని పేరు ఏమిటి ?
A. ఆదాము
B.నోవాహు
C. అబహాము
D. మోషే
100/100
ఏ రోజున దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ?
A)ఏడవ రోజు
B)తొమ్మిదవ రోజు
C) ఎనిమిదవ రోజు
D) పదవ రోజు
Result:

Popular Posts

Bible Quiz From Genesis Questions and Answers

 Genesis Quiz: 100 Questions on  Genesis 100 Bible Quiz Questions and Answers​  From the Book of Genesis (Part 1) Genesis Bible Quiz 1/100 ఆదికాండములో మొత్తం ఎన్ని అద్యాయాలున్నాయి? A. 50 B. 40 C. 60 D. 30 2/100 దేవుడు మనిషిని ఎన్నవ దినమున సృజించాడు? A. మొదటి దినమున B. ఐదవ దినమున C. ఆరవ దినమున D. ఏడవ దినమున 3/100 దేవుడు వెలుగునకు__పేరు పెట్టెను? A. సూర్యుడని B. రాత్రిఅని C. కాంతి D. పగలని 4/100 ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలు దేరి అక్కడనుండి చీలిపోయి ఎన్ని శాఖలాయెను.? A. మూడు B. నాలుగు C. రెండు D. ఐదు 5/100 గీహోను నది ఏ దేశము చుట్టు పారుచున్నది? A. కూష B. అష్షూరు C. హవీల D. నారు 6/100 అష్షూరు తూర్పు వైపు పారుచున్న నది పేరు ఏమిటి? A. పీషోను B. గీహోను C. యూఫ్రటీసు D. హిద్దెకెలు 7/100 దేవుడైన యెహోవా___ న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచెను? A. తూర్పున B. దక్షిణమున C. పడమర D. ఉత్తరమున 8/100 ఏ దేశపు బంగారము శ్రేష్టమైనది? A.షినారు B. హవీల C.అష్షూరు D. కూషు 9/100 ఆదికాండము గ్రంధకర్త ఎవరు? A. సమూయేలు B. యెహోషువా C.మోషే D. యిర్మియా 10/100 దేవుడు ఏ దినమును

Bible Quiz From Matthew Questions and Answers

 Matthew Quiz: 100 Questions on The Gospel According to Matthew 100 Bible Quiz Questions and Answers​  From the Book of Matthew (Part 1) Matthew Bible Quiz 1➤ మత్తయి సువార్త వ్రాసింది ఎవరు? A. మత్తయి B. మార్కు C. లూకా D. యోహాను 2➤ మత్తయికి ఉన్న మరొక పేరు ఏమిటీ? A. సీమోను B. లేవి C. తద్దయి D. లెబ్బయి 3➤ మత్తయి సువార్తలో మొత్తం అధ్యయాలు ఎన్ని? A. 25 B. 26 C. 27 D. 28 4➤ యేసుక్రీస్తు ఏ వంశములో జన్మించాడు? A. ఎదోము వంశములో B. దావీదు వంశములో C. లేవీయుల వంశములో D. కహాతీయుల వంశములో 5➤ అబ్రాహాము మొదలుకొని దావీదు వరకు ఎన్ని తరములు? A. పన్నెండు తరములు B. పదమూడు తరములు C. పదునాలుగు తరములు D. పదిహేను తరములు 6➤ దావీదు మొదలుకొని యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలమువరకు ఎన్ని తరములు? A. పదమూడు తరములు B. పదునాలుగు తరములు C. పదిహేను తరములు D. పదహారు తరములు 7➤ యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడినది మొదలుకొని క్రీస్తు వరకు ఎన్ని తరములు? A. పదునాలుగు తరములు B. పదిహేను తరములు C. పదహారు తరములు D. పదిహేడు తరములు 8➤ మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారే కము కాకమునుపు ఆమె ----