Boost Your Bible Knowledge With Challenging Bible Quizzes

Breaking

Monday, January 9, 2023

Bible Quiz From Exodus Questions and Answers

 Exodus Quiz: 100 Questions on  Exodus

100 Bible Quiz Questions and Answers​ From the Book of Exodus (Part-5)

exodus bible quiz exodus quiz exodus bible quiz questions and answers pdf bible quiz on exodus with answers pdf exodus quiz questions and answers bible quiz on exodus with answers bible quiz questions and answers from the book of exodus exodus bible bowl questions pdf quiz questions from the book of exodus exodus bible quiz questions and answers bible quiz on the book of exodus quiz questions on the book of exodus exodus bible trivia exodus trivia questions exodus summary quiz quiz questions on the book of exodus pdf bible quiz questions and answers from exodus pdf exodus quiz pdf exodus quiz questions bible quiz questions from exodus exodus bible questions
Bible Quiz From Exodus Questions and Answers1/100
ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక ............... నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను.?
A. ప్రవక్తను
B. దూతను
C. దాసుడను
D. భక్తుడను
2/100
నీ దేవుడైన ............. సేవింపవలెను, అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. నేను నీ మధ్యనుండి రోగము తొలగించెదను.?
A. నన్నే
B. ప్రభువునె
C. తండ్రినే
D. యెహోవానే
3/100
ఒకడు ఎద్దునైనను గొఱ్ఱనైనను దొంగిలించి దాని అమ్మినను చంపినను ఆ యెద్దుకు ప్రతిగా ........... ఎద్దులను ఆ గొఱ్ఱకు ప్రతిగా ........ గొట్టెలను ఇయ్య వలెను.?
A. నాలుగు, అయిదు
B. అయిదు, నాలుగు
C. రెండు, మూడు
D. మూడు, రెండు
4/100
దొంగ కన్నము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచ్చునట్లు కొట్టబడినయెడల అందువలన ........... ముండదు.?
A. అన్యాయ
B. రక్తాపరాధ
C. న్యాయ
D. అపరాధ
5/100
ఒకడు చేనునైనను ద్రాక్షతోటనైనను మేపుటకు తన పశువును విడిపించగా ఆ పశువు వేరొకని చేను మేసినయెడల అతడు తన చేలలోని ...... ద్రాక్ష తోటలోని ........ దానికి ప్రతిగా నియ్యవలెను.?
A. మంచిదియు
B. చెడ్డదియు
C. వెలగలదియు
D. వెలలేనిదియు
6/100
ఆ దొంగ దొరకని యెడల ఆ యింటి యజమానుడు తన పొరుగువాని పదార్థములను తీసికొనెనో లేదో పరిష్కారమగుటకై ....... యొద్దకు రావలెను. ?
A. తీర్పరి
B. దేవుని
C. నాయకుల
D. మోషే
7/100
దేవుడు ఎవనిమీద నేరము స్థాపిం చునో వాడు తన పొరుగువానికి ....... అచ్చుకొన వలెను.?
A. ఏడంతలు
B. మూడంతలు
C. రెండంతలు
D. పదంతలు
8/100
ఒకడు ప్రధానము చేయబడని ఒక కన్యకను మరులుకొల్పి ఆమెతో శయనించినయెడల ఆమె నిమిత్తము ........... ఇచ్చి ఆమెను పెండ్లి చేసికొనవలెను.?
A. బంగారము
B. మాట
C. వెండిని
D. ఓలి
9/100
శకునము చెప్పుదానిని ....... నియ్యకూడదు.?
A. చావ
B. మరణశిక్ష
C. బ్రదుక
D. ఉండ
10/100
...........సంయోగముచేయు ప్రతివాడు నిశ్చయముగా మరణశిక్ష నొందవలెను.?
A. చావ
B. భార్య
C. మృగ
C. పైవేవి కావు
11/100
యోహోవాకు మాత్రమే గాక వేరొక దేవునికి బలి అర్పించువాడు శాపగ్రస్తుడు.?
A. నిర్గమకాండము 22: 20
B. నిర్గమకాండము 22: 22
C. నిర్గమకాండము 22: 21
D. నిర్గమకాండము 22: 30
12/100
పరదేశిని విసికింపవద్దు, ........; మీరు ఐగుప్తు దేశ ములో పరదేశులై యుంటిరి గదా.?
A. దూశింపవద్దు
B. జగడమాడవద్దు.
C. బాధింపవద్దు
D. కొట్టవద్దు
13/100
విధవరాలినైనను దిక్కులేని పిల్లనైనను ..........పెట్టకూడదు.?
A. ఇబ్బంది
B. హింస
C. బాధ
D. విడచి
14/100
నీవు దేవుని ......... గూడదు, నీ ప్రజలలోని అధి కారిని శపింపకూడదు.?
A. శిక్షింప
B. విడువ
C. శోదింప
D. నిందింప
15/100
నీవు వారికి నియమింపవలసిన ............ ఏవనగా.?
A. విధులు
B. న్యాయవిధులు
C. సరిహద్దులు
D. ఆజలు
16/100
నీవు హెబ్రీయుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవత్సరములు దాసుడై యుండి యేడవ సంవత్సరమున ఏమియు ఇయ్యకయే నిన్ను విడిచి ...............?
A. ఎడబాయును
B. పోవును
C. వెల్లిపోవును
D. స్వతంత్రుడగును
17/100
వాడు ఒంటిగా వచ్చినయెడల. .............. వెళ్లవచ్చును. వానికి భార్య యుండిన యెడల వాని భార్య వానితోకూడ వెళ్లవచ్చును.?
A. కలసి
B. ఒంటిగానే
C. తోడుగా
D. జతగా
18/100
వాని యజమానుడు వానికి భార్యనిచ్చిన తరువాత ఆమె వానివలన కుమారులనైనను కుమార్తెలనైనను కనిన యెడల ఆ భార్యయు ఆమె పిల్లలును ఆమె ............... సొత్తగుదురు కాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను. ?
A. వాని
B. యజమానుని
C. భర్త
D. దేవుని
19/100
ఒకడు తన కుమార్తెను ........ అమ్మినయెడల దాసులైన పురుషులు వెళ్లిపోవునట్లు అది వెళ్లిపో కూడదు.?
A. దాసిగా
B. బంగారముకై
C. స్వాస్థ్యముగా
D. యజమానికి
20/100
ఆ కుమా రుడు వేరొక దాని చేర్చుకొనినను, మొదటిదానికి .......... వస్త్రమును సంసారధర్మమును తక్కువ చేయ కూడదు.?
A. బంగారమును
B. ఆహారమును
C. వెండిని
D. ఆస్తిని
21/100
నరుని చావగొట్టినవానికి నిశ్చయముగా ........ విధింపవలెను.?
A. శిక్ష
B. మరణశిక్ష
C. దండన
D. భహిష్కరణ
22/100
తన .........నైనను ........నైనను కొట్టువాడు నిశ్చయ ముగా మరణశిక్ష నొందును. ?
A. భార్య, పిల్లల
B. స్నేహితు, దాసుని
C. తండ్రి, తల్లి
D. పైవేవి కావు
23/100
హాని కలిగిన యెడల నీవు ప్రాణమునకు...............?
A. బంగారము
B. శిక్ష
C. ప్రాణము
D. వెండి
24/100
కంటికి ........, పంటికి ......., చేతికి చెయ్యి, కాలికి కాలు, ?
A. వెండి, బంగారము
B. శిక్ష, మరణము
C. వెండి, పల్లు
D. కన్ను, పల్లు
25/100
ఎద్దు పురుషునైనను స్క్రీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశ్చయముగా ......... యెద్దును చావకొట్టవలెను.?
A. రాళ్లతో
B. చచ్చును
C. కర్రలతో
D. చంపి
26/100
ఒకని యెద్దు వేరొకని యెద్దు చచ్చునట్లు దాని పొడి చినయెడల బ్రదికియున్న ఎద్దును అమ్మి దాని విలువను ............. చచ్చిన యెద్దును పంచుకొనవలెను.?
A. తెలుకొనవలెను
B. తేవలెను
C. పంచుకొనకూడదు
D. పంచుకొనవలెను
27/100
నాకు ప్రతిష్ఠార్పణ తీసికొనిరండని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పుము. ............. అర్పించు ప్రతి మనుష్యుని యొద్ద దాని తీసికొనవలెను.?
A. పూరముగా
B. దారాలముగ
C. ఇష్టముగా
D. మనఃపూర్వకముగా
28/100
మీరు వారియొద్ద తీసికొన వలసిన అర్పణలేవనగా ............ వెండి, ఇత్తడి, ?
A. వజ్రాలు
B. బంగారు
C. రాలు
D. కర్త
29/100
నేను వారిలో ........... వారు నాకు పరిశుద్ధస్థలమును నిర్మింపవలెను.?
A. నివసించునట్లు
B. నిలచునట్లు
C. వచ్చునట్లు
D. దర్శించునట్లు
30/100
నేను నీకు కను పరచువిధముగా .......... యొక్క ఆ రూపమును దాని ఉపకరణములన్నిటి రూపమును నిర్మింపవలెను.?
A. స్తంభము
B. మందసము
C. సంఘము
D. మందిరము
31/100
వారు తుమ్మకఱ్ఱతో నొక .......... చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండుమూరలునర, దాని వెడల్పు మూరెడు నర, దానియెత్తు మూరెడునర.?
A. మందిరము
B. మందసమును
C. సెరాపు
D. బలిపీఠము
32/100
ఆ మందసములో నేను నీకిచ్చు ............... నుంచవలెను.?
A. శాసనముల
B. పీఠము
C. కర్ర
D. వెండి
33/100
మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో ...... చేయ వలెను దాని పొడుగు రెండు మూరలునర దాని వెడల్పు మూరెడునర. ?
A. శాసనములు
B. కరుణాపీఠమును
C. ఆజలు
D. పీఠము
34/100
మరియు రెండు బంగారు ........... . చేయవలెను. కరుణాపీఠము యొక్క రెండు కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను.?
A. దేవదూతలు
B. కెరూబులను
C. సెరాపులు
D. పైవేవి కావు
35/100
ఆ మోతకఱ్ఱలు తుమ్మకఱ్ఱతో చేసి వాటిమీద బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను; వాటితో బల్ల ........?
A. పట్టవలెను
B. లేపబడును
C. తాకవలెను
D. మోయబడును
36/100
నిత్యమును నా సన్నిధిని .......... ఈ బల్లమీద ఉంచవలెను. ?
A. ద్రాక్షారసము
B. పులియనిరొట్టెలు
C. సన్నిధిరొట్టెలను
D. పులిసినరొట్టెలు
37/100
మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో ............ వృక్షమును చేయవలెను; ?
A. దీప
B. లెబానోను
C. తుమ్మ
D. కెదారు
38/100
కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొప్పున వాటిని చేయుటకు .......... ?
A. నిదానించుమై
B. చూచుకొనుము
C. ద్యానించుము
D. జాగ్రత్తపడుము
39/100
మరియు నీవు ........ తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల పేసిన సన్నపు నారతో వాటిని చిత్రకారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా చేయవలెను.?
A. పది
B. పండ్రెండు
C. ఏడు
D. రెండు
40/100
ప్రతి తెర పొడుగు ........... యెనిమిది మూరలు; ప్రతి తెర వెడల్పు నాలుగు మూరలు. ఆ తెరలన్నిటికి ఒకటే కొలత.?
A. అరువది
B. ఇరువది
C. ముప్పది
D. యాబది
41/100
అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి ...... మిగిలిన అయిదు తెరలను ఒకదానితో ఒకటి ......?
A. సమకూర్చవలెను
B. తూచవలెను
C. కలపవలెను
D. కూర్చవలెను
42/100
మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూర్పవలెను; అది ఒకటే .............?
A. గోడగును
B. భట్టగామారును
C. సంఘమగును
D. మందిరమగును
43/100
మరియు మందిరముపైని గుడారముగా ............ తెరలు చేయవలెను; పదకొండు తెరలను చేయవలెను.?
A. గొర్రెవెండ్రుకలతో
B. తోడేలువెండ్రుకలతో
C. మేకవెండ్రుకలతో
D. ఒంటెవెండ్రుకలతో
44/100
మరియు ఏబది ........ గుండీ లను చేసి యొకటే గుడారమగునట్లు ఆ గుండీలను ఆ కొలు కులకు తగిలించి దాని కూర్పవలెను. ?
A. బంగారం
B. యితడి
C. రాగి
D. వెండి
45/100
మరియు మందిరమునకు తుమ్మకఱ్ఱతో నిలువు .... చేయవలెను.?
A. పలకలు
B. గోడలు
C. బండను
D. పీఠము
46/100
అప్పుడు కొండ మీద నీకు కనుపరచ బడినదాని పోలికచొప్పున............ నిలువబెట్టవలెను.?
A. దేవదూతలు
B. కెరూబులను
C. మందిరమును
D. పైవేవి కావు
47/100
మరియు నీవు నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల ఒక అడ్డ తెరను పేనిన సన్న నారతో చేయవలెను. అది ................ . పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను.?
A. ఆత్మగల
B. నేర్పరిగల
C. చిత్రకారుని
D. సేవకుని
48/100
అతి పరిశుద్ధస్థలములో సాక్ష్యపు మందసము మీద ............. నుంచవలెను.?
A. మన్నాను
B. పీఠము
C. ఆజలు
D. కరుణాపీఠము
49/100
అడ్డతెర వెలుపల బల్లను ఆ బల్లయెదుట దక్షిణపు వైపుననున్న మందిరముయొక్క యుత్తరదిక్కున ..............,. ఉంచవలెను.?
A. సువర్ణవృక్షమును
B. వృక్షమును
C. దీపవృక్షమును
D. దీపమును
50/100
మరియు నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల పేనిన సన్న నారతో చిత్రకారునిపనియైన తెరను గుడా............ చేయవలెను. ?
A. ద్వారమునకు
B. గోడలకు
C. వాకిట
D. పైకప్పున
51/100
మరియు ఆయన మోషేతో ఇట్లనెనునీవును, అహరోనును, నాదాబును, అబీహును, ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలలో డెబ్బదిమందియు యెహోవా యొద్దకు ఎక్కి వచ్చి దూరమున .........?
A. నిలువుము
B. కనబడుము
C. సాగిలపడుడి
D. నిలచియుండుము
52/100
మోషే మాత్రము యెహోవాను .......... వారు సమీ పింపకూడదు, ప్రజలు అతనితో ఎక్కి రాకూడదు.?
A. చూడవలెను
B. సమీపింపవలెను
C. ప్రార్ధించవలెను
D. దర్శించవలెను
53/100
ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవరిని పంపగా వారు దహనబలుల నర్పించి యెహోవాకు సమాధానబలులగా కోడెలను వధించిరి.?
A. యౌవనస్థులను
B. లెవీయులను
C. బలవంతులను
D. నాయకులను
54/100
అతడు .............. గ్రంథమును తీసికొని ప్రజలకు వినిపింపగా వారుయెహోవా చెప్పినవన్నియు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి.?
A. పరిశుద్ధ
B. దేవ
C. నూతన
D. నిబంధన
55/100
ఆయన ......... క్రింద నిగనిగలాడు నీలమయమైన వస్తువువంటిదియు ఆకాశ మండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. ?
A. తొడ
B. పాదముల
C. తల
D. హస్తము
56/100
యెహోవా ............ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు దినములు దాని కమ్ముకొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినప్పుడు.?
A. తేజస్సు
B. మహిమ
C. వెలుగు
D. మేఘము
57/100
యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరముమీద ............వలె ఇశ్రాయేలీయుల కన్నులకు కనబడెను.?
A. దహించు అగ్ని
B. మేఘము
C. అగ్ని
D. మంచు
58/100
అప్పుడు మోషే ఆ మేఘములో ప్రవే శించి కొండమీదికి ఎక్కెను. మోషే ఆ కొండమీద రేయింబవళ్ళు ....... దినములుండెను.?
A. మూడు
B. నలుబది
C. ఏబది
D. పైవేవి కావు
59/100
మోషేయు అతని పరిచారకుడైన ............యు లేచిరి. మోషే దేవుని కొండమీదికి ఎక్కెను.?
A. అహరోను
B. లేవి
C. యెహోషువ
D. యూద
60/100
ఆయన ఇశ్రాయేలీయులలోని ప్రధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; వారు దేవుని....... అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి.?
A. ప్రార్ధించి
B. సమీపించి
C. కలసి
D. చూచి
61/100
అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెనునీవు కొండయెక్కి నాయొద్దకు వచ్చి అచ్చటనుండుము; నీవు వారికి బోధించునట్లు నేను వ్రాసిన ఆజ్ఞలను, ధర్మశాస్త్రమును,................ నీకిచ్చెదననగా.?
A. రాతిపలకలను
B. శాసనాలను
C. రాతిని
D. మందసమును
62/100
నిర్గమకాండము 24 లొ ఎన్ని వచనాలు?
A.15
B.19
C.18
D. 21
63/100
ఒక కోడెదూడను ........... లేని రెండు పొట్టేళ్లను పొంగని రొట్టెను పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్ష్యములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అప్పడములను తీసి కొనుము.?
A. మచ్చ
B. జబ్బు
C. కళంకము
D. కుంటు
64/100
మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమా రులను ప్రత్యక్షపు గుడార ముయొక్క ద్వారము దగ్గరకు తీసికొనివచ్చి .......... వారికి స్నానము చేయించి.?
A. రక్తముతో
B. నీళ్లతో
C. హిస్సొపుతో
D. నూనెతో
65/100
అతని తలమీద పాగాను పెట్టి ఆ పాగామీద ....... కిరీటముంచి.?
A. నీతి
B. పరిశుద్ధ
C. వాడబారని
D. మహిమ
66/100
అభిషేక ............ తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను.?
A. తైలమును
B. రక్తమును
C. హిస్సాపును
D. నీల్లను
67/100
అహరోనుకును అతని కుమారులకును దట్టినికట్టి వారికి కుళ్లాయిలను వేయింపవలెను; నిత్యమైన కట్టడనుబట్టి ...........వారికగును.?
A. కృప
B. వారసత్వం
C. స్వాస్థ్యము
D. యాజకత్వము
68/100
ఆ కోడె రక్తములో కొంచెము తీసికొని నీ వ్రేలితో ......... కొమ్ములమీద చమిరి ఆ రక్తశేషమంతయు ......... టడుగునయ వలెను..?
A. మందసము
B. బలిపీఠపు
C. పీఠము
D. ఆవరణం
69/100
ఆ కోడె మాంసమును దాని చర్మమును దాని పేడను పాళెమునకు వెలుపల అగ్నితో కాల్చవలెను, అది .............. బలి. ?
A. పరిహారార్థమైన
B. విముక్తిపరిహారార్థమైన
C. న్యాయపరిహారార్థమైన
D. పాపపరిహారార్థమైన
70/100
బలిపీఠముమీద ఆ పొట్టేలంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల ...........?
A. బలి
B. హోమము
C. అర్పణ
D. పైవేవి కావు
71/100
మరియు అహరోను ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములును అతని తరువాత అతని .......వగును; వారు అభిషేకము పొందుటకును ప్రతిష్ఠింపబడుటకును వాటిని ధరించుకొన వలెను.?
A. శత్రువు
B. వంశము
C. మిత్రుని
D. కుమారుల
72/100
............నిమిత్తము నీవు ప్రతిదినమున ఒక కోడెను పాప పరిహారార్థబలిగా అర్పింపవలెను.?
A. ప్రాయశ్చిత్తము
B. పరిహార్దము
C. పాపము
D. అన్యాయము
73/100
ఏడుదినములు నీవు బలిపీఠము నిమిత్తము ప్రాశ్చిత్తముచేసి దాని పరిశుద్ధపరచవలెను. ఆ బలిపీఠము ......... ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది అంతయు ప్రతిష్ఠితమగును. ?
A. అతిపరిశుద్ధముగా
B. శ్రేష్టమైన
C. పరిశుద్దముగా
D. అతిశ్రేష్టమైన
74/100
నేను ఇశ్రాయేలీ యుల మధ్య నివసించి వారికి ........... యుందును.?
A. తండినె
B. దేవుడనై
C. ప్రభువునై
D. రాజునై
75/100
మరియు నాకు ........ చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశ్రాయేలీయులలో నుండి నీ యొద్దకు పిలిపింపుము.?
A. దీపవృక్షము
B. బలిపీఠమును
C. మందసమును
D. యాజకత్వము
76/100
అతనికి అలంకారమును .......... కలుగునట్లు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకు ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములను కుట్టవలెను.?
A. ఐశ్వర్యము
B. ఘనతయు
C. పరువు
D. కొమ్ములను
77/100
అహరోను నాకు యాజకుడగునట్లు నీవు అతని ...........అతని వస్త్రములను కుట్టుటకై నేను జ్ఞానాత్మతో నింపిన వివేకహృదయులందరికి ఆజ్ఞ ఇమ్ము.?
A. ఏర్పరచెదవు
B. ప్రతిష్ఠించుదువు
C. సిద్దపరచుదువు
D. దివించుము
78/100
అతడు నాకు యాజకుడై యుండునట్లు వారు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును. ...... వస్త్రములను కుట్టింపవలెను.?
A. ప్రతిష్ఠిత
B. చూపించే
C. బంగారు
D. వెండి
79/100
మరియు నీవు రెండు లేత పచ్చలను తీసికొని వాటిమీద ......... పేరులను, అనగా వారి జనన క్రమముచొప్పున.?
A. ఇశ్రాయేలీయుల
B. లేవీయుల
C. నీతిమంతుల
D. పరిశుద్దుల
80/100
ఒక .....మీద వారి పేళ్లలో ఆరును, రెండవ ......... మీద తక్కిన ఆరుగురి పేళ్లను చెక్కింపవలెను. ?
A. పలక
B. రత్నము
C. వస్త్రము
D. అంగీ
81/100
మరియు చిత్రకారుని పనిగా ............ పతకము చేయవలెను. ఏఫోదుపనివలె దాని చేయవలెను; బంగారు తోను నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల నూలు తోను పేనిన సన్ననారతోను దాని చేయవలెను.?
A. అన్యాయవిదాన
B. న్యాయవిధాన
C. విధాన
D. న్యాయ
82/100
అట్లు అహరోను పరిశుద్ధస్థలములోనికి వెళ్లు నప్పుడు అతడు తన రొమ్ముమీద న్యాయవిధాన పతకములోని ఇశ్రాయేలీయుల పేళ్లను నిత్యము ....... జ్ఞాపకార్థముగా భరింపవలెను.?
A. ఆవరణములొ
B. బలిపీటము నొద్ద
C. యెహోవా సన్నిధిని
D. పైవేవి కావు
83/100
మరియు ఏఫోదు నిలువుటంగీని కేవలము ......దారముతో కుట్టవలెను..?
A. ఎఫోదు
B. నీలి
C. ఎరుపు
D. బంగారు
84/100
సేవచేయునప్పుడు అహరోను దాని ధరించుకొనవలెను. అతడు యెహోవా సన్నిధిని పరిశుద్ధస్థలములోనికి ప్రవేశించునప్పుడు అతడు ...........యుండునట్లు దాని ధ్వని వినబడవలెను.?
A. చావక
B. నిలచి
C. కన్నీళ్లతో
D. శిక్షార్హుడు
85/100
మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకుచేసి ముద్ర చెక్కునట్లు దానిమీద యెహోవా ...... అను మాట చెక్కవలెను.?
A. రాజు
B. దేవుడు
C. పరిశుద్ధుడు
D. ఉన్నవాడు
86/100
మరియు వారి ......... కప్పుకొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను కుట్టవలెను.?
A. దేహమును
B. చర్మమును
C. మానమును
D. పైకప్పును
87/100
మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు మూరల వెడల్పుగల .............. తుమ్మకఱ్ఱతో నీవు చేయ వలెను. ఆ బలిపీఠము చచ్చాకముగా నుండవలెను; ?
A. దీపవృక్షము
B. బలిపీఠమును
C. మందసమును
D. కరుణాపీటము
88/100
దాని నాలుగు మూలలను దానికి ............. చేయవలెను; దాని కొమ్ములు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇత్తడి రేకు పొదిగింప వలెను. ?
A. స్థంబములను
B. కప్పులను
C. పలకలను
D. కొమ్ములను
89/100
దాని ....... ఎత్తుటకు కుండలను గరిటెలను గిన్నెలను ముండ్లను అగ్నిపాత్రలను చేయవలెను. ఈ ఉప కరణములన్నియు ఇత్తడితో చేయవలెను.?
A. బూడిదె
B. మాంసము
C. కాళ్లను
D. చెతను
90/100
ఆ మోతకఱ్ఱలను ఆ ఉంగరములలో చొనపవలెను. బలిపీఠమును .......... ఆ మోతకఱ్ఱలు దాని రెండుప్రక్కల నుండ వలెను.?
A. నడిపించుటకు
B. మోయుటకు
C. పెట్టుటకు
D. దింపుటకు
91/100
మరియు నీవు మందిరమునకు ............... ఏర్పరచవలెను.?
A. కొలత
B. ఆవరణము
C. ప్రాకారము
D. గుడారము
92/100
తూర్పువైపున, అనగా ఉదయదిక్కున ఆవరణపు వెడల్పు ........ మూరలు.?
A. ముప్పది
B.. పది
C. అరువది
D. ఏబది
93/100
రెండవ ప్రక్కను పరునైదుమూరల యవనికలుండవలెను; వాటి స్తంభములు ....... వాటి దిమ్మలును.?
A. ఐదు
B. రెండు
C. మూడు
D. నాలుగు
94/100
ఆవరణపు ద్వారమునకు. ............... లుగల యిరువది మూరల తెర యుండవలెను.?
A. నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణము
B. నీల రక్తవర్ణము
C. నీల ధూమ్ర
D. పైవేవి కావు
95/100
ఆవరణముచుట్టున్న. .............. వెండి పెండెబద్దలు కలవి; వాటి వంకులు వెండివి వాటి దిమ్మలు ఇత్తడివి.?
A. గోడలన్నియు
B. తెరలన్నియు
C. స్తంభములన్నియు
D. ఆవరణమ
96/100
మందిరసంబంధమైన సేవోపకర ణములన్నియు ....... ఆవరణపు ..... ఇత్తడివై యుండవలెను.?
A. పరికరాలన్నియు
B. ఆజలు
C. మేకులన్నియు
D. కరుణాపీఠము
97/100
మరియు దీపము ......... వెలిగించునట్లు ప్రదీపమునకు దంచి తీసిన అచ్చము ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశ్రాయేలీ యుల కాజ్ఞాపించుము. ?
A. ప్రతి వారము
B. సబ్బాతు దినమున
C. నిత్యము
D. వెలుగుచు
98/100
సాక్ష్యపు మందసము ఎదుటనున్న తెరకు వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు యెహోవా సన్నిధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశ్రాయేలీయులకు వారి తరతరములవరకు ................ ?
A. నిత్యమైన నిబంధన
B. నిత్యమైన కట్టడ
C. నిత్యమైన ఆజ్ఞ
D. పైకప్పున
99/100
మరియు ధూపమువేయుటకు నీవు ఒక .......... చేయవలెను తుమ్మకఱ్ఱతో దాని చేయవలెను.?
A. కుండను
B. వేదికను
C. పాత్రను
D. బల్లను
100/100
సాక్ష్యపు మందసము నొద్దనుండు అడ్డతెర యెదుట, అనగా శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అక్కడ నేను నిన్ను.......?
A. తెలుసుకొందును
B. కలిసికొందును
C. మాట్లాడుదును
D. కనుపరచెదను
Result: